Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Pamiąt­kowe zdjęcie — zaproszenie

5 czerwca 2018 r. o godzinie 15.30 na Placu Klasz­tor­nym zostanie wykonane zdjęcie upamięt­niające Setną Rocz­nicę Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919.
W tym znaczącym dla spo­łecz­no­ści miasta miej­scu, z którego wyruszyła do boju Kom­pania Pakoska, wielo­krot­nie pod­czas zjaz­dów fotografowali się pakoscy powstańcy.

Pamiąt­kowe zdjęcie zostało także wykonane w 90 Rocz­nicę Powstania Wiel­kopol­skiego, wydane w for­mie pocz­tówki i dołączone do „Wiadomo­ści Pakoskich’’.

Do udziału w wykonaniu pamiąt­kowej fotografii ser­decz­nie zapraszamy:
- Potom­ków uczest­ników Powstania Wiel­kopol­skiego,
- Człon­ków pakoskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919,
- Człon­ków szkol­nego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919 przy SP im. Powstań­ców Wlkp.,
- Osoby, które kiedykol­wiek /​od 2000 do 2017 roku/​były człon­kami szkol­nego koła TPPW a obec­nie są uczniami II i III klasy wygaszanego gim­nazjum, uczniami szkół ponad­gim­nazjal­nych, studen­tami lub pod­jęli już pracę,
- Rad­nych Rady Miej­skiej,
- Człon­ków Komitetu ds. Obchodów Set­nej Rocz­nicy Wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919 na terenie Gminy Pakość.
- Nauczycieli i pracow­ników SP im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich,
- Sym­patyków.


Prze­wod­niczący Komitetu ds. Obchodów Set­nej Rocz­nicy
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego1918/​19 na terenie Gminy Pakość

Wiesław Koń­czal

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD