Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Parafia pw.św. Mał­gorzaty w Kościelcu laureatem w konkursie

Miło nam poin­for­mować, iż parafia Rzymsko-​Katolicka p.w. Mał­gorzaty w Kościelcu zwyciężyła w szóstej edycji kon­kursu organizowanego przez Urząd Mar­szał­kow­ski w Toruniu pn. „Dziedzic­two wieków” w kategorii I – prace kon­ser­wator­skie i restauratorskie.

Medale Hereditas Saeculorum otrzymali: Ksiądz Maciej Kuczyń­ski – proboszcz Parafii, Pani Bar­bara War­szycka i Pan Marek Mar­kow­ski – wykonawcy prac kon­ser­wator­skich i konserwatorsko-​restauratorskich.

- Medale Hereditas Saeculorum to wyraz uznania dla osób zaan­gażowanych w działania na rzecz ochrony naszego material­nego dziedzic­twa kul­turowego. Przy­znając wyróż­nienia promujemy dobre prak­tyki i osiągnięcia w dziedzinie kon­ser­wacji i restauracji zabyt­kowych obiek­tów – mówi mar­szałek Piotr Całbecki.

Ogłoszenie wyników i wręczenie medali odbyło się w sobotę tj. 9 września w Teatrze Let­nim w Ciechocinku.

Zdjęcia: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD