Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Pik­nik LGD z dziczyzną w tle

W dniu dzisiej­szym, tj. 11 czerwca przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści po raz pierw­szy odbył się Pik­nik LGD z dziczyzną w tle.

W organizację pik­niku zaan­gażowało się osiem gmin-​partnerzy LGD: Pakość, Złot­niki Kujaw­skie, Gniew­kowo, Rojewo, Krusz­wica, Janikowo, Dąbrowa Biskupia, Ino­wrocław, które profesjonal­nie i bar­dzo atrak­cyj­nie przy­gotowały swoje stoiska promocyjne – wszyst­kie zgodne z tematyką pik­niku. Na każ­dym ze stoisk można było skosz­tować róż­nych przy­smaków z dziczyzny — od kotlecików, pasz­tetów i kieł­bas aż po gulasze i zrazy. Można było rów­nież spróbować domowych wypieków. W imprezie udział wzięli rów­nież: Pol­ski Związek Łowiecki w Byd­gosz­czy oraz Lasy Pań­stwowe Nad­leśnic­two Gołąbki, które przy­gotowały kon­kursy dla dzieci.

W pik­niku udział wzięli zaproszeni goście: Dyrek­tor Depar­tamentu Roz­woju Regional­nego Rafał Pietrucień, Dyrek­tor Depar­tamentu Roz­woju Obszarów Wiej­skich Elż­bieta Siemiąt­kow­ska, Członek Zarządu Powiatu Ino­wrocław­skiego Mirosława Kucol, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia LGD Czar­noziem na Soli Jolanta Kubiak, Wiceprzewod­nicząca Rady Stowarzyszenia LGD Czar­noziem na Soli Halina Bieliń­ska, Prze­wod­niczący Komisji Rewizyj­nej Stowarzyszenia LGD Czar­noziem na Soli Stanisław Maj­chrzak, Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurow­ski, Skarb­nik Gminy Rojewo Mirosława Kacz­marek, Bur­mistrz Janikowa Andrzej Brzeziń­ski, Wicebur­mistrz Janikowa Jacek Duma, Bur­mistrz Gniew­kowa Adam Roszak, Bur­mistrz Krusz­wicy Dariusz Wit­czak, Wicebur­mistrz Krusz­wicy Bar­tosz Kraj­niak, Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia Roman Wieczorek, Wójt Gminy Ino­wrocław Tade­usz Kac­przak, Wójt Gminy Złot­niki Kujaw­skie Witold Cybul­ski, Prezes Zarządu Banku Spół­dziel­czego w Ino­wrocławiu Helena Kłosow­ska, Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak, Radny Rady Miej­skiej w Pako­ści Tomasz Kujawa, Radny Rady Miej­skiej w Pako­ści Józef Per­dał, Radny Rady Miej­skiej w Pako­ści Marek Szym­bor­ski, Soł­tys Ludwińca Beata Szulc, Soł­tys Rybitw Cyryla Wlekliń­ska, Dyrek­tor Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych w Pako­ści Maciej Woj­tysiak, Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści Mirosław Goz­dera, Star­szy Specjalista Nad­leśnic­twa Gołąbki Józef Popiel, Nad­leśniczy nad­leśnic­twa Gołąbki Marek Malak, Leśniczy Leśnic­twa Jeziora Marek Wesołow­ski, Inżynier Nad­zoru w Nad­leśnic­twie Gołąbki Jarosław Dłut­kow­ski, referent ds. administracyj­nych Hubert Dębowski.

W trak­cie pik­niku prze­prowadzono i roz­strzygnięto trzy konkursy:

1. W kon­kur­sie na „Naj­bar­dziej atrak­cyjne stoisko gminne” I miej­sce zajęła Gmina Gniew­kowo, II miej­sce Gmina Janikowo, III miej­sce Gmina Dąbrowa Biskupia.
2. W kon­kur­sie kulinar­nym dla Kół Gospodyń Wiej­skich w kategorii „przy­stawka” 1 miej­sce zajęło Koło Gospodyń Wiej­skich Murzynko, II miej­sce Gminna Rada Kobiet w Rojewie, III miej­sce Koło Gospodyń Wiej­skich w Ludzisku, natomiast w kategorii „potrawa obiadowa” I miej­sce zajęło Stowarzyszenie Kobiet Wiej­skich Gminy Ino­wrocław, II miej­sce Gminna Rada Kobiet w Rojewie, III miej­sce Koło Gospodyń Wiej­skich Murzynko.
3. W kon­kur­sie fotograficz­nym „Skarby Czar­noziemu w obiek­tywie” I miej­sce zajęła miesz­kanka Pako­ści Natalia Flinik, II miej­sce Kinga Nowiń­ska, III miej­sce Klaudia Urbaniak.

Pod­czas imprezy można było zobaczyć występy zespołu Capella Zamku Rydzyń­skiego oraz Zdarta Płyta, a także zobaczyć pokazy myśliw­skie, w tym: zwyczaje myśliw­skie, ślubowanie myśliw­skie, odprawę myśliw­ską. Pokazy wabienia zwierzyny poprowadził Mistrz Pol­ski Prze­mysław Jan­kow­ski. W spor­towych zawodach międzyg­min­nych, w których należało m.in. strzelać z łuku czy strącić ogon prze­ciw­nikowi, I miej­sce zajęła Gmina Dąbrowa Biskupia, II miej­sce zajęła Gmina Ino­wrocław, III miej­sce zajęła Gmina Złot­niki Kujawskie.

Nie brakowało także atrak­cji dla naj­młod­szych: był dmuchany plac zabaw oraz malowanie buziek.

Dziękujemy wszyst­kim uczest­nikom za zaan­gażowanie i udział w pik­niku, a miesz­kań­com za wspaniałą zabawę i tak liczną obecność.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD