Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Plastyczny kon­kurs „Karta Wielkanocna”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza do udziału w Kon­kur­sie Plastycz­nym „Kartka Wiel­kanocna 2017”.

Kon­kurs plastyczny prze­znaczony jest dla miesz­kań­ców z terenu LGD — powiat ino­wrocław­ski z wyłączeniem miasta Ino­wrocław. Poprzez kon­kurs organizatorzy chcą zachęcić wszyst­kich do przed­stawienia własnej inter­pretacji Świąt Wiel­kanoc­nych poprzez wykonanie kartki świątecz­nej.

Każdy uczest­nik może nade­słać jedną pracę o wymiarach kartki pocz­towej A5, zaprojek­towaną i wykonaną dowolną płaską tech­niką plastyczną (bez elemen­tów wystających, materiałów złotych, srebr­nych, połyskujących) — umoż­liwiającą skanowanie pracy. Prace na kon­kurs należy dostar­czać do 24 marca 2017 r.
Szczegóły w regulaminie.


Regulamin Kon­kursu

Załącz­nik do regulaminu

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD