Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Posadziliśmy Dąb Niepodległości

Dla upamięt­nienia, przy­padającej w tym roku, rocz­nicy 100-​lecia odzyskania przez Pol­skę nie­pod­legło­ści dzisiaj, 12 paź­dzier­nika 2018 r. na boisku przy Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści, dzieci z Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści uroczy­ście posadziły Dąb Nie­pod­legło­ści. Ogól­nopol­ska akcja sadzenia dębów wpisuje się w obchody 100-​lecia Odzyskania Nie­pod­legło­ści i jest jedną z cyklu wydarzeń w naszej Gminie, związanych z tą rocznicą.

W wydarzeniu tym, oprócz dzieci z Przed­szkola Miej­skiego, brali rów­nież udział uczniowie pobliskiej Szkoły Pod­stawowej wraz z opiekunami, a także: bur­mistrz Pako­ści p. Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej p. Jerzy Joachimiak, kierow­nik referatu oświaty, kul­tury i promocji gminy p. Mariusz Jarzynow­ski, dyrek­tor Przed­szkola p. Izabela Badyna, wicedyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich p. Mał­gorzata Dziób­kow­ska, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki p. Joanna Reimann.

W Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbyła się dal­sza część obchodów dzisiej­szego dnia. Uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz zespół Aalle Band zaprezen­towali przed­stawienie pt. „Pol­ska, to taka kraina”, następ­nie po przed­stawieniu odbył się pokaz ognia w wykonaniu grupy Santo Fuego. Zapraszamy do fotorelacji.

Ser­decz­nie zapraszamy wszyst­kie zain­teresowane tym wydarzeniem osoby.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD