Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Regaty w Łącku za nami

W dniach 1112 sierp­nia Yacht Klub Pol­ski Ino­wrocław był organizatorem Kujawsko-​Pałuckiej Operacji Żagiel – naj­więk­szych regat w regionie. Na star­cie stanęły 32 załogi z 6 klubów.

Dzień przed oficjal­nym roz­poczęciem regat roze­grano zawody „małej” operacji żagiel, w której na żaglów­kach klasy Optymist star­towali adepci szkółki żeglar­skiej. Dzieci otrzymały puchary oraz pamiąt­kowe kubki. Wieczorem odbyło się żeglar­skie ognisko.

W sobotę punk­tual­nie o godzinie 10.00 na maszt powędrowała ban­dera, oznaj­miając oficjalny początek regat. Nie­stety wiatr pokrzyżował plany żeglarzy, którzy musieli czekać na lep­sze warunki. Kiedy zaczęło odpowied­nio wiać roz­poczęła się zacięta rywalizacja. Trasa ustawiona blisko pomostu sprawiła, że widowiskowe zmagania załóg mogli obser­wować licz­nie zgromadzeni goście Przy­stani Łącko. Popołu­dniu burzowa pogoda prze­szkodziła w roze­graniu kolej­nych biegów.

Sobotni wieczór umilił kon­cert zespołu Żeglarze Por­towi. Zawod­nicy oraz goście Przy­stani Łącko biesiadowali wspól­nie z zespołem śpiewając szanty.

W nie­dzielę przy moc­nym wietrze i słonecz­nej pogodzie roze­grano kolejne biegi oraz wyścig o Błękitną Wstęgę Jeziora Mielno, w którym wszyst­kie załogi star­tują razem bez podziału na klasy. Ostatecz­nie pierw­szy linię mety minął reprezen­tant Byd­goskiego Klubu Żeglar­skiego z Osiel­ska – Adam Niedź­wiedzki z załogą.

Pod­czas uroczystego zakoń­czenia uczest­nicy otrzymali pamiąt­kowe kubki, a zwycięzcy w poszczegól­nych klasach okazałe puchary ufun­dowane między innymi przez Starostwo Ino­wrocław­skie, Miasto Ino­wrocław, Bur­mistrza Pako­ści i Soł­tysa Wsi Łącko.

Regaty odbyły się przy zaan­gażowaniu spon­sorów, którymi byli: Powiat Ino­wrocław­ski, Miasto Ino­wrocław oraz Gmina Pakość.

Wyniki regat:
Klasa T-​1:
1. Paweł Wesołow­ski – YKP Ino­wrocław
2. Nor­bert Kubiak – YKP Ino­wrocław
3. Mar­cel Par­tyka – Kor­moran Janikowo

Klasa T-​2:
1. Robert Kur­czew­ski – YKP Ino­wrocław
2. Bar­tosz Niciń­ski – YKP Byd­goszcz
3. Grzegorz Frelich – Popiel Kruszwica

Klasa T-​3:
1. Adam Niedź­wiedzki – BKŻ Osiel­sko
2. Jerzy San­domier­ski – Kor­moran Janikowo
3. Damian Grobelny – YKP Inowrocław

Omega:
1. Michał Kowal­ski – MKŻ Żnin
2. Mar­cin Frąc­kowiak – AZS WSG MOS Żnin
3. Maciej Buzała – Kor­moran Janikowo

Klasa Wolna:
1. Jan Owedyk – nie­zrzeszony
2. Paweł Morar­ski – YKP Ino­wrocław
3. Woj­ciech Janow­ski — YKP Inoworcław

Błękitna Wstęga:
Adam Niedź­wiedzki – BKŻ Osielsko

Woj­ciech Fabiszew­ski – Rzecz­nik Pra­sowy Kujawsko-​Pałuckiej Operacji Żagiel

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD