Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wręczenie nagród — roz­strzygnięcie kon­kursu plastycznego

W dniu 15 grud­nia 2021 r. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści o godz. 12.00 zostały wręczone nagrody Laureatom kon­kursu „Łowiec­two i węd­kar­stwo w walce o bioróż­norod­ność środowiska” organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz roz­woju wsi Łącko przy współ­pracy z Bur­mistrzem Pako­ści pod patronatem Wojewody Kujaw­sko – Pomorskiego.

Zwycięz­com oraz Wyróż­nionym ser­decz­nie gratulujemy!!!


Z przyjem­no­ścią infor­mujemy, że kon­kurs plastyczny pt. „Łowiec­two i węd­kar­stwo w walce o bioróż­norod­ność środowiska” pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego został roz­strzygnięty! Do II etapu kon­kursu zakwalifikowano 27 prac konkursowych.

Celem kon­kursu było zachęcenie uczniów do poznawania przy­rody i zachodzących w niej zjawisk oraz zwrócenie uwagi na pracę myśliwych i węd­karzy w celu ochrony bioróż­norod­no­ści i uwraż­liwienie na kwestie związane z zagrożoną dziś bioróżnorodności.

Z przyjem­no­ścią oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczest­ników prze­lane na papier. Mamy nadzieję, że dzieci dalej będą roz­wijać plastyczną twór­czość. Takiej kreatyw­no­ści możemy im tylko pozaz­dro­ścić!
Po długich naradach jury kon­kur­sowe wybrało Laureatów w każ­dej kategorii z każ­dej ze szkół oraz jed­nego Głów­nego Laureata kon­kursu i przy­znało wyróż­nienia.
Dla przy­po­mnienia prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – pierw­sza dla uczniów z klas I — IV, a druga dla uczniów klas V – VIII.

Oto lista zwycięz­ców:
Głów­nym Laureatem Kon­kursu wybrano Zuzannę Urbań­ską ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści za pracę:

Zuzanna Urbanska

Kategoria uczniowie z klas I – IV
I laureat – Elena Paciorek ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści,
I laureat – Blanka Dziewiąt­kow­ska ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego
w Pako­ści,
I laureat – Paweł Kal­czyń­ski ze Szkoły Pod­stawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu,

Kategoria uczniowie z klas V – VIII
I laureat – San­dra Maj­chrzak ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści,
I laureat – Hubert Urbań­ski ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści,
I laureat – Kinga Małek ze Szkoły Pod­stawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu,

Wyróż­nienia otrzymują:
Kategoria uczniowie z klas I – IV

Mar­cel Kozłow­ski ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści
Kor­nelia Kop­czyń­ska ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści
Maria Kozłow­ska z ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści
Fran­ciszek Rakow­ski ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści
Alek­san­der Cyganek ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści
Oliwia Doczekal­ska ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści
Wik­toria Lampka ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści
Antoni Woj­ciechow­ski ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści
Kalina Tomaszew­ska ze Szkoły Pod­stawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu
Lena Wodziń­ska ze Szkoły Pod­stawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu
Alicja Woź­niak ze Szkoły Pod­stawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu

Kategoria uczniowie z klas V – VIII
Zofia Jawor­ska ze Szkoły Pod­stawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu,
Laura Woź­niak ze Szkoły Pod­stawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu,
Kac­per Siw­kow­ski z ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści,
Zuzanna Tomaszew­ska ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści,
Katarzyna Woj­ciechow­ska ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści,
Paweł Czkal­ski ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści
Oliwier Maj ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści
Oskar Wiśniew­ski ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści
Wik­tor Wiśniew­ski ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pakości

Dziękujemy wszyst­kim uczest­nikom, którzy pod­jęli wyzwanie i wzięli udział w kon­kur­sie. Zwycięz­com ser­decz­nie gratulujemy. Laureaci zostaną nagrodzeni dnia 15 grud­nia 2021 r. o godz. 12:00 w Ośrodku Kul­tury i Turystki w Pako­ści. Wyróż­nienia zostaną wręczone w każ­dej placówce oddziel­nie. Wszyst­kie prace zostaną opublikowane w ter­minie późniejszym.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD