Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Sobot­nia Gala Sportu za nami

W sobotę, w Ośrodku Kul­tury i Turystyki odbyła się Gala Sportu – wydarzenie pod­sumowujące ostat­nie dwa lata pakoskiego sportu, w trak­cie którego wyróż­nieni zostali m.in. odnoszący suk­cesy zawod­nicy oraz trenerzy.

W imprezie udział wzięli spor­towcy jak i zaproszeni goście. Naj­waż­niej­szą czę­ścią spo­tkania było wręczenie pamiąt­kowych pucharów dla spor­tow­ców, trenerów oraz działaczy z Gminy Pakość.

Gratulacje wyróż­nionym złożyli m.in. bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Tomasz Oset, zastępca bur­mistrza Róża Sielecka, radni oraz dawny zastępca bur­mistrza a peł­niący obec­nie funk­cję prezesa Zarządu Spo­łecz­nej Inicjatywy Miesz­kaniowej „KZM Byd­goszcz” Szymon Łepski.

Wyróż­nienia otrzymali:

Pił­karz Roku w kat. Żak – Alek­san­der Madej,
Pił­karz Roku w kat. Orlik – Kac­per Filipiak,
Pił­karz Roku w kat. Młodzik — Woj­ciech Szot,
Pił­karz Roku w kat. Tramp­karz Star­szy – Wik­tor Kulik,
Pił­karz Roku w kat. Junior star­szy – Bar­tosz Moritz,
Pił­karz Roku w kat. Senior – Nor­bert Rościszew­ski,
Pił­karz Roku w kat skrzat – drużyna skrzatów KS Notecianka,
Pił­karz Roku w kat. dziew­cząt – Lena Oleszko,
Zawod­nik Roku w kat. Szkół Pod­stawowych – Szymon Zakaszew­ski,
Drużyna Roku w kat. Szkół Pod­stawowych – Drużyna SP im. E.Estkowskiego — sztafetowe biegi prze­łajowe,
Odkrycie Roku – Alicja Madej,
Karateka Roku – Gabriela Graczyk,
Zawod­nik Roku w strzelec­twie spor­towym – Wik­toria Fabjań­czyk,
Trener drużyn młodzieżowych – Ariel Nadol­ski,
Trener Roku seniorzy – Kamil Kala,
Drużyna Roku w kategorii senior – Notecianka Pakość,
Kolarz Roku – Hen­ryk Kalinow­ski,
Żeglarz Roku – Filip Kur­czew­ski,
Wyróż­nienie w kat. Działacz Roku – Mariusz Per­likow­ski,
Zasłużony dla sportu – Jerzy Joachimiak,
Za wybitne osiągnięcia spor­towe wszech czasów – Elż­bieta Woj­ciechow­ska,
Spor­towiec Roku – Jeremiasz Wojciechowski.

Organizatorami Gali Sportu byli: Stowarzyszenie Firm Miasta i Gminy Pakość, Ośrodek Kul­tury i Turystyki.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD