Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Sołecka wiata w Jan­kowie przy­kładem dobrych praktyk

Wiele przed­się­wzięć zrealizowanych w ciągu ostat­nich lat przez sołec­twa na terenie naszej gminy w ramach fun­duszu sołec­kiego stanowi przy­kład działań z którymi warto się zapoznać i z których warto brać przy­kład. W sobotę, 20 lipca 2013r., w Jan­kowie uroczy­ście oddano do użytku zadaszoną wiatę, jako miej­sce spo­tkań, zebrań i integracji mieszkańców.

- Myślę, że z wiaty cieszą się wszyscy w naszym sołec­twie. W końcu powstało miej­sce do organizacji spo­tkań i zabaw. A miesz­kańcy też czują, że gmina nie zapomina o nich – mówi soł­tys Jan­kowa Anna Trześniewska

- Obiekt, który zostaje dzisiaj oddany do użytku, to efekt wiel­kiej deter­minacji tutej­szej spo­łecz­no­ści oraz osobi­ście Pani Soł­tys Jan­kowa. Jed­nocześnie Rada Miej­ska otrzymała potwier­dzenie, że decyzja o wydzieleniu środ­ków z gmin­nego budżetu na tzw. fun­dusz sołecki, była decyzją słuszną, ponie­waż spo­łecz­ność sołecka też potrafi skupiać swe działania na osiąganiu kon­kret­nych celów. Pozostaje mieć nadzieję, że wiata będzie miej­scem wielu sołec­kich inicjatyw – powiedział bur­mistrz Wiesław Kończal

W 2012 roku 53% gmin w Pol­sce spo­śród 2173 gmin wiej­skich i miejsko-​wiejskich zdecydowało o utworzeniu fun­duszu sołec­kiego. Można na tej pod­stawie wnioskować, że co naj­mniej w połowie gmin w kraju miesz­kańcy aktyw­nie współ­decydują o przy­szło­ści swojej lokal­nej spo­łecz­no­ści, małej ojczyzny, zaś fun­dusz sołecki staje się dla nich narzędziem roz­woju i sprzyja kreatyw­no­ści. Jed­nak nawet naj­lep­sze pomysły, plany i aspiracje miesz­kańcy muszą dostosować do prze­pisów ustawy o fun­duszu sołec­kim (za G. Kaniewską).

Poniżej prezen­tujemy kilka zdjęć z uroczystości

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD