Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Spo­tkanie Bur­mistrza z mieszkańcami

Prze­budowa drogi 255 Pakość-​Strzelno to główny temat, o którym roz­mawiał Bur­mistrz Wiesław Koń­czal z mieszkańcami.

W dniu wczoraj­szym odbyło się spo­tkanie w sali Ośrodka Kul­tury i Turystyki, a w spo­tkaniu udział wzięli: bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, sekretarz Gminy Joanna Zemełka, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury Joanna Reimann oraz miesz­kańcy.

Po przy­witaniu bur­mistrza Pako­ści głos zabrała sekretarz Gminy Joanna Zemełka przed­stawiając infor­macje o aktual­nych robotach drogo­wych.

- „Budowa, prze­budowa i remont kanalizacji sanitar­nej w ciągu drogi wojewódz­kiej 255 Pakość-​Strzelno oraz budowa prze­budowa kanalizacji sanitar­nej w ul. różanej i budowa kanalizacji desz­czowej roz­poczęła się umową o dofinan­sowanie, która została zawarta przez Gminę Pakość 21 kwiet­nia br. Dofinan­sowanie uzyskaliśmy z Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej z War­szawy, tj. z programu operacyj­nego infrastruk­tura i środowisko, z działania 2.3. gospodarka wodno-​ściekowa w aglomeracjach. Wysokość dofinan­sowania z tego programu to 85% kosz­tów kwalifikowanych tj. ponad 2 mln złotych. Ogól­nie całe zadanie stanowi kwotę ponad 3 600 000 zł. W ramach tego projektu będzie wykonana budowa kanalizacji sanitar­nej o długo­ści 1,32 km, prze­budowa o długo­ści 770 m i remont 530 m kanalizacji sanitar­nej, natomiast kanalizacja desz­czowa to 1,07 km. Pod­łączonych zostanie dodat­kowo 142 miesz­kań­ców” — powiedziała Joanna Zemełka.

Prze­budowa drogi wojewódz­kiej 255 Pakość-​Strzelno składa się z dwóch etapów. Pierw­sza część czyli budowa kanalizacji sanitar­nej obej­muje dwa odcinki: pierw­szy z nich zrealizowany został w okresie let­nim przez Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych o długo­ści 392,9 m zaczynający się od ul. Jan­kow­skiej 29 do terenu Jan­kowo 39 oraz drugi odcinek zrealizowany przez firmę Pegaz z Mogilna o długo­ści 106,8 m, który roz­poczynał się od ul. Św. Jana 5 do Św. Jana 13 i aktual­nie został zakoń­czony. War­tość tego zadania wynosiła 540 tysięcy złotych.

Druga część zadania obej­muje prze­budowę i remont sieci kanalizacji. Prze­budowa roz­poczyna się od skrzyżowania ulic Słonecznej-​Jankowkiej do stacji uzdat­niania wody czyli Jan­kow­skiej 29. Ze względu na obecne złe warunki atmos­feryczne prace zostaną roz­poczęte praw­dopodob­nie w przy­szłym roku. Remont sieci kanalizacji sanitar­nej obej­muje odcinek od ul. Rynek 32 do Św. Jana 5, który jest już aktual­nie na etapie koń­cowym, a także krótki odcinek na skrzyżowaniu ulic Lipowa i Dwor­cowa oraz na skrzyżowaniu ulic Szkolna 1 do Św. Jana 19. Remon­tem objęty jest rów­nież odcinek od ulicy Jan­kow­skiej 3 do skrzyżowania Jankowska-​Słoneczna, który będzie realizowany w następ­nym etapie.

W kwestii ulicy Różanej polegającej na budowie kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej oraz prze­budowie kanalizacji sanitar­nej zaawan­sowanie robót na chwilę obecną wynosi 95%.

Realizowane jest rów­nież zadanie polegające na remon­cie sieci wodociągowej na odcinku ulicy jed­nokierun­kowej, począw­szy od ratusza. Zaawan­sowanie prac na chwilę obecną wynosi 70%. War­tość tego zadania to kwota 194 tys. zł. Drugi etap tego zadania obej­mie odcinek od cen­trum Rynku do ul. Szerokiej i będzie realizowany w przy­szłym roku.

Następny etap związany z prze­budową drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno czyli etap czę­ści drogo­wej prowadzony będzie przez Zarząd Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy. Część drogowa o długo­ści 2,2 km roz­poczynać się będzie od skrzyżowania ul. Bar­ciń­skiej i zakoń­czy się ron­dem do tamy w Jan­kowie. Prace roz­poczną się w przy­szłym roku.

Poruszony został temat zagospodarowania i wyglądu rynku.

- Obec­nie nad projek­tem Rynku inten­syw­nie pracuje Pani projek­tant z Pako­ści. Myślę, że w naj­bliż­szych dniach takowy projekt będzie już gotowy i będziemy mogli go pokazać Rad­nym oraz Pań­stwu. Na pewno należy wymienić starą, pozapadaną kostkę na nową, ład­niej­szą oraz upo­rząd­kować zieleń. Wymienione zapewne zostaną ławki czyli elementy małej architek­tury. Być może powstanie nie­duża fon­tanna albo może tablica pamiąt­kowa — powiedział Wiesław Kończal.

Miesz­kańcy poruszyli temat ilo­ści miejsc par­kin­gowych na rynku oraz ilo­ści przejść dla pieszych.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD