Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Spo­tkanie inaugurujące działal­ność Komitetu ds. Obchodów Set­nej Rocz­nicy Wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​19 w Pakości.

27 grud­nia 2018 r. przy­pad­nie setna rocz­nica wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919.

Spo­łeczeń­stwo Pako­ści licz­nie przy­stąpiło do tego zrywu nie­pod­legło­ściowego i włożyło swój wkład w odzyskanie przez Pol­skę upragnionej nie­pod­legło­ści. Obec­nie tradycja powstań­cza jest żywo kul­tywowana w mie­ście przez koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel­kopol­skiego seniorów oraz szkolne, Szkołę Pod­stawową im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich oraz mieszkańców.

W celu god­nego uczczenia tego waż­nego dla spo­łecz­no­ści lokal­nej jubile­uszu powstał Miej­ski Komitet d/​s Obchodów Set­nej Rocz­nicy Wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​19.

Spo­tkanie inaugurujące jego działal­ność odbyło się 19 paź­dzier­nika 2016 r. w Szkole Pod­stawowej w Pako­ści. Prze­wod­nic­two nad pracami komitetu przyjął Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zaś w jego skład weszli: p. Jerzy Joachimiak, o. Kamil Grzegorz Pacz­kow­ski, p. Jacek Orzechow­ski, p. Mirosław Goz­dera, p. Mał­gorzata Dziób­kow­ska, p. Joanna Reimann, p. Marek Pucz­kar­ski, p. Beata Goz­dera, p. Jan Kur­czew­ski, p. Mariusz Jarzynow­ski, p. Maciej Woj­tysiak, p. Maciej Wiśniew­ski.

Pod­czas spo­tkania pojawiły się wstępne propozycje dotyczące upamięt­nienia okrągłej rocz­nicy oraz prze­biegu samych uroczysto­ści jubile­uszowych. Kolejne infor­macje o pracach komitetu będą prze­kazywane na bieżąco.

Prezes Koła TPPW
Mał­gorzata Dzióbkowska

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD