Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Spo­tkanie infor­macyjne programu „Europa dla obywateli”

Punkt Kon­tak­towy Programu „Europa dla obywateli” wspól­nie z Byd­goskim Cen­trum Organizacji Pozarządowych i Wolon­tariatu ser­decz­nie zaprasza przed­stawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarze spo­łeczeń­stwa obywatel­skiego na spo­tkanie infor­macyjne na temat programu europej­skiego „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 19 marca 2020 r. w Bydgoszczy.

Celem spo­tkania jest przy­bliżenie przed­stawicielom organizacji pozarządowych i jed­nostek samorządu terytorial­nego, instytucji edukacyj­nych, badaw­czych, aktywistom i spo­łecz­nikom oraz osobom zain­teresowanym realizacją projek­tów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinan­sowanie w programie Unii Europej­skiej „Europa dla obywateli”. Pod­czas spo­tkania prze­każemy infor­macje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu oraz ter­minach kon­kursu wniosków w 2020 roku.

Spo­tkanie jest otwarte i bez­płatne; jeżeli będą Pań­stwo zain­teresowani udziałem w spo­tkaniu prosimy o wysłanie zgłoszenia za pośred­nic­twem for­mularza rejestracyjnego…

pdfPLAKAT INFOR­MACYJNY

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD