Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Spo­tkanie infor­macyjne w sprawie projek­tów grantowych

W dniu wczoraj­szym w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej miało miej­sce spo­tkanie infor­macyjne dla organizacji pozarządowych, które poprowadziła dyrek­tor Stowarzyszenia Lokal­nej Grupy Działania Czar­noziem na Soli p. Agata Anna Marciszewska.

W zebraniu udział wzięli: Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak, kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, prze­wod­nicząca Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel­kopol­skiego w Pako­ści Mał­gorzata Dziób­kow­ska, pracow­nik Opieki Spo­łecz­nej główny specjalista ds. pozyskiwania fun­duszy unij­nych Michał Krusiń­ski, prze­wod­nicząca Rady Słuchaczy Eleonora Kap­czyń­ska oraz przed­stawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pakość m.in. Stowarzyszenia Roz­woju Wsi Łącko, Stowarzyszenia Pomocna Dłoń, Stowarzyszenia Roz­woju Sołec­twa Wielowieś w Gminie Pakość, Klubu Spor­towego Notecianka Pakość.

Spo­tkanie dotyczyło projek­tów gran­towych w ramach dwóch przed­się­wzięć:
- przed­się­wzięcia 3.2.1 Realizacja przed­się­wzięć edukacyj­nych, kul­tural­nych oraz integracyj­nych do 2023 roku,
- przed­się­wzięcia 3.3.1. Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-​promocyjnych do 2023 roku.

Uczest­niczący dowiedzieli się m.in. na co mogą złożyć wnioski, procedurach aplikacyj­nych, wysoko­ściach dofinan­sowania w ramach tych przedsięwzięć.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD