Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Spo­tkanie przy choince

Roz­świetlona choinka, tysiące paczek dla dzieci, dźwięki kolęd wprawiły miesz­kań­ców gminy Pakość w świąteczny nastrój. Taka szczególna atmos­fera, po raz piąty, miała miej­sce 18 grud­nia 2021 roku na Rynku pod­czas spo­tkania wigilijnego.

Wzorem lat poprzed­nich spo­tkanie roz­począł gospodarz gminy bur­mistrz Zyg­munt Groń witając miesz­kań­ców i składając im życzenia świąteczne. Do życzeń dołączyli rów­nież radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, przed­stawiciele Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość Katarzyna Tom­czak oraz Tomasz Kujawa.

Trwając w świątecz­nym klimacie można było wysłuchać występu artystycz­nego przy­gotowanego przez sek­cję wokalną Ośrodka Kul­tury i Turystyki oraz kon­certu kolęd w wykonaniu Jacka Borow­skiego, zespołu Duo Fenix – Dwa Fyniki wraz z gośćmi. Specjal­nie na tę okazję została skom­ponowana kolęda dla bur­mistrza Zyg­munta Gronia.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD