Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Stacja Uzdat­niania Wody w Kościelcu oficjal­nie otwarta

Sym­boliczne otwar­cie, które miało miej­sce w dniu dzisiej­szym, zakoń­czyło prowadzoną przez Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści moder­nizację stacji uzdat­niania wody w Kościelcu.

Zaproszonych Gości powitał prezes Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Wiesław Nur­ski. Po oficjal­nym prze­mówieniu nastąpiło sym­boliczne prze­cięcie wstęgi, którego dokonali bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, wieloletni zasłużony pracow­nik Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Janusz Lampka oraz brygadzista w dziale Wodno-​Kanalizacyjnym Mar­cin Bronicki. Poświęcenia zmoder­nizowanej stacji Uzdat­niania Wody dokonał ojciec Kamil Paczkowski.

W ramach prowadzonych prac wymieniono wszyst­kie instalacje tech­nologiczne na nowe. Układ tech­nologiczny składa się z dwustop­niowego napo­wietrzania i dwustop­niowej fil­tracji wody, który jest w pełni zautomatyzowany i można nim sterować z biura, jak i rów­nież za pomocą telefonu komór­kowego. Prze­prowadzono rów­nież kapitalny remont budynku oraz upo­rząd­kowano tereny wokół niego. Inwestycje te, oprócz mon­tażu nowoczesnego układu tech­nologicz­nego, prze­prowadzili pracow­nicy Przed­siębior­stwa Usług Gminnych.

Dzięki tej inwestycji nie tylko poprawiona została jakość dostar­czanej wody ale rów­nież wyeliminowano spadki ciśnienia wody, na które miesz­kańcy Kościelca zwracali uwagę.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD