Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Stowarzyszenie LGD Czar­noziem na solu zaprasza do udziału w bożonarodzeniowym kon­kur­sie „Kolędowanie z Czarnoziemem”.

Stowarzyszenie LGD Czar­noziem na solu zaprasza do udziału w bożonarodzeniowym kon­kur­sie „Kolędowanie z Czarnoziemem”.

W kon­kur­sie mogą wziąć udział soli­ści i zespoły reprezen­tujące szkołę lub inną placówkę (organizację) prowadzącą działal­ność oświatową lub kul­turalną, a także organizację pozarządową realizującą statutowo ww. zadania, która posiada siedzibę lub oddział na obszarze objętym Lokalną Strategią Roz­woju Stowarzyszenia LGD Czar­noziem na Soli tj. gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniew­kowo, Ino­wrocław, Janikowo, Krusz­wica, Pakość, Rojewo oraz Złot­niki Kujaw­skie.

Zgłoszenia kon­kur­sowe prze­syła szkoła lub inna placówka prowadząca działal­ność oświatową lub kul­turalną, a także organizacje pozarządowe realizujące statutowo ww. zadania, od 18 paź­dzier­nika do 26 listopada 2021 r. do godz. 15:30.

Kolejny etap kon­kursu będzie polegał na kon­kur­sie polubień prowadzonym za pośred­nic­twem fan­page LGD. Każdy występ udostęp­niony zostanie w osob­nym poście na profilu FB LGD. O zwycięstwie w poszczegól­nych kategoriach decydować będzie liczba interak­cji użyt­kow­ników Fb z postami poprzez polubienia, komen­tarze, udostęp­nienia i inne działania (zgod­nie z infor­macjami statystyk por­talu Fb).

Na zwycięzcę w każ­dej kategorii wiekowej czekają atrak­cyjne nagrody!

pdfRegulamin284.82 KB

pdfKarta zgłoszeniowa dla instytucji399.94 KB

pdfKarta zgłoszeniowa dla wokalisty 346.30 KB