Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Spo­tkanie infor­macyjne w sprawie projek­tów grantowych

W dniu wczoraj­szym w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej miało miej­sce spo­tkanie infor­macyjne dla organizacji pozarządowych, które poprowadziła dyrek­tor Stowarzyszenia Lokal­nej Grupy Działania Czar­noziem na Soli p. Agata Anna Marciszewska.

Czytaj więcej: Spo­tkanie infor­macyjne w sprawie projek­tów gran­towych

Odnowa Pakości

Pod­jęliśmy się realizacji bar­dzo trud­nego i nie realizowanego dotych­czas na tak dużą skalę zadania, polegającego na kom­plek­sowej prze­budowie drogi w cen­trum Pakości.

Czytaj więcej: Odnowa Pako­ści

Pobiliśmy zeszłoroczny rekord!

W nie­dzielę, 14 stycz­nia br. w Pako­ści, podob­nie jak w całej Pol­sce, zagrała Wielka Orkiestra Świątecz­nej Pomocy. W tym roku sztab WOŚP zbierał środki potrzebne „dla wyrów­nania szans w leczeniu noworod­ków”. Miesz­kańcy hoj­nie wsparli zbiórkę pieniędzy, efek­tem czego udało się pobić zeszłoroczny rekord! Udało nam się zebrać ponad 18 500 zł. To o ponad 2 tys. złotych więcej niż w roku ubiegłym.

Czytaj więcej: Pobiliśmy zeszłoroczny rekord!

Zebranie Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa

W dniu wczoraj­szym, w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Ino­wrocławiu odbyło się coroczne zebranie Rady Instytutu, któremu prze­wod­niczył abp Woj­ciech Polak Prymas Polski.

Czytaj więcej: Zebranie Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD