Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Aplikacja dla miesz­kań­ców — Gmina Pakość w sys­temie BLISKO!

Bur­mistrz Pako­ści, w odpowiedzi na oczekiwania miesz­kań­ców miasta i gminy Pakość, pod­pisał umowę dotyczącą uruchomiienia sys­temu mobil­nej komunikacji z miesz­kań­cami. Za pomocą spraw­dzonego w set­kach samorządów sys­temu SISMS, Gmina Pakość będzie na bieżąco infor­mować miesz­kań­ców o naj­waż­niej­szych wydarzeniach bez­pośred­nio na telefon.

Czytaj więcej: Aplikacja dla miesz­kań­ców — Gmina Pakość w sys­temie BLISKO!

Wybory sołec­kie w Łącku

Miesz­kańcy sołec­twa Łącko jako pierwsi w Gminie Pakość dokonali wyborów soł­tysa i rady sołec­kiej na kaden­cje 20192023. Wybory odbyły się w sobotę, 16 marca br. w świetlicy Yacht Klubu Pol­skiego Inowrocław.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w Łącku

Dzień Kobiet w Urzędzie

W dniu dzisiej­szym Urząd Miej­ski w Pako­ści odwiedziły przed­szkolaki z Kościelca wraz ze star­szymi koleżan­kami i kolegami oraz przed­szkolaki z Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści. Dzieci zor­ganizowały cudowne przed­stawienia z okazji przy­padającego Święta Kobiet.

Czytaj więcej: Dzień Kobiet w Urzędzie

Koza odwiedziła Urząd

W ostat­nie dni kar­nawału jak na tradycję przy­stało spo­tkać można na kujaw­skich drogach fan­tastyczne korowody prze­bierań­ców z masz­karami zwierzęcymi.

Czytaj więcej: Koza odwiedziła Urząd

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD