Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Za nami festyn Malucha

Sielan­kowa zabawa i uśmiech­nięte twarze dzieci — to obraz, który można było zauważyć pod­czas wczoraj­szego Festynu Malucha, zor­ganizowanego przez Urząd Miej­ski w Pako­ści. Wspaniała pogoda oraz interesujący program festynu przy­ciągnęły rzeszę miesz­kań­ców gminy Pakość i okolicz­nych miejscowości.

Czytaj więcej: Za nami festyn Malucha

UWAGA, ZMIANA TER­MINU FESTYNU MALUCHA!

Na pod­stawie infor­macji z Wojewódz­kiego Cen­trum Zarządzania Kryzysowego w Byd­gosz­czy infor­mujemy, iż ze względu na prognozowane burze i opady desz­czu w dniu dzisiej­szym od godz. 13.00 do 23.00 na terenie powiatu ino­wrocław­skiego Festyn Malucha zostaje prze­łożony na dzień 12 sierp­nia tj. czwar­tek. Godziny imprezy pozostają bez zmian.

Ser­decz­nie zapraszamy!

77 rocz­nica Powstania Warszawskiego

Dziś przy­pada 77 rocz­nica wybuchu Powstania War­szaw­skiego. W ten szczególny dzień, w godzinę „W”, kiedy w całej Pol­sce zabrzmiały syreny, władze samorządowe, przed­stawiciele środowisk kom­batanc­kich oraz miesz­kańcy Pako­ści oddali hołd poległym Bohaterom.

Czytaj więcej: 77 rocz­nica Powstania War­szaw­skiego

77 rocz­nica wybuchu Postania Warszawskiego

W związku z 77 rocz­nicą wybuchu Powstania War­szaw­skiego w dniu 1 sierp­nia 2021 r. o godz. 17.00 uruchomiona zostanie syrena alar­mowa OSP w Pakości

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD