Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zaproszenie na seminarium

W imieniu Kujawsko-​Pomorskiego Cen­trum Obsługi Inwestorów i Eks­por­terów zapraszamy na seminarium „ZEA – rynek otwierający się na pol­ski eks­port. Szanse, moż­liwo­ści, zagrożenia”.

Czytaj więcej: Zaproszenie na seminarium

Biesiada już nie­długo w telewizji

Szanowni Pań­stwo,
Mamy dobrą wiadomość dla osób, które nie mogły uczest­niczyć w V Biesiadzie Szlagierów Śląskich „U Zyg­munta w Pakości”!

Czytaj więcej: Biesiada już nie­długo w telewizji

V Biesiada Szlagierów Śląskich „U Zyg­munta w Pakości„

Od piosenki specjal­nie skom­ponowanej dla bur­mistrza Pako­ści roz­poczęła się V Biesiada Szlagierów Śląskich „U Zyg­munta w Pako­ści”. W rytm znanych i lubianych śląskich szlagierów bawiono się w piąt­kowe popołu­dnie tj. 4 czerwca przy Cen­trum Infor­macji Turystycznej.

Czytaj więcej: V Biesiada Szlagierów Śląskich „U Zyg­munta w Pako­ści„

Uwaga — Biesiada Śląskich Szlagierów prze­łożona na 4 czerwca

W związku z wej­ściem w życie nowego Roz­porządzenia Rady Ministrów zmieniającego roz­porządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii infor­mujemy, iż: „V Biesiada Śląskich Szlagierów u Zyg­munta w Pako­ści” została prze­łożona z dnia 3 czerwca 2021 r.na dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek).
Program oraz godziny imprezy pozostają bez zmian.

Czytaj więcej: Uwaga — Biesiada Śląskich Szlagierów prze­łożona na 4 czerwca

Na tropie lokal­nych inwestycji” — pokaż jak wypięk­niała Twoja okolica dzięki fun­duszom unijnym!

Zaob­ser­wowali­ście istotny roz­wój Waszej okolicy? Chcesz pokazać jak wygląda nowo powstały lub odnowiony obiekt? Wystar­czy, że stworzysz film pokazujący zmiany, jakie zaszły na obszarze działania LGD Czar­noziem na Soli dzięki realizacji projek­tów współ­finan­sowanych ze środ­ków unijnych!

Czytaj więcej: „Na tropie lokal­nych inwestycji” — pokaż jak wypięk­niała Twoja okolica dzięki fun­duszom unij­nym!

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD