Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Pakość wspiera Owsiaka

Pako­ścianie w nie­dzielne popołu­dnie świętowali powrót Jurka Owsiaka na stanowisko prezesa fun­dacji Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy.

Czytaj więcej: Pakość wspiera Owsiaka

Kondolencje

Głęboko poruszeni tragiczną śmier­cią Prezydenta Gdań­ska Pawła Adamowicza składamy naj­szczer­sze wyrazy głębokiego współ­czucia Rodzinie, bliskim, przyjaciołom, znajomym Zmar­łego oraz wszyst­kim gdańsz­czanom po bolesnej stracie Prezydenta

Bur­mistrz Pako­ści — Zyg­munt Groń
Zastępca bur­mistrza — Szymon Łep­ski
Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej — Michał Siem­bab
oraz Miesz­kańcy Gminy Pakość

Czytaj więcej: Kon­dolen­cje

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD