Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Świąteczne paczki gotowe

W dniu dzisiej­szym do Ośrodka Kul­tury i Turystyki dotarło 1300 świątecz­nych paczek dla naj­młod­szych. W dniach 2123 grud­nia święty mikołaj wyruszy w podróż po Gminie, aby wręczyć dzieciom prezenty. W tym roku, oprócz słodyczy, dzieci będą miały moż­liwość wyboru pluszaka.

Czytaj więcej: Świąteczne paczki gotowe

51 rocz­nica katafstrofy lot­niczej w Giebni

11 grud­nia mija 51 lat od katastrofy lot­niczej w Giebni, gdzie roz­bił się pol­ski bom­bowiec Ił-​28. Zginęło wtedy trzech żoł­nierzy: por. pilot Jan Grymuza, por. nawigator Bonifacy Hędzelew­ski, kpr. strzl. Ryszard Jędras. W tym roku mija rów­nież pięć lat od postawienia głazu, który upamięt­nia ten tragiczny lot.

Czytaj więcej: 51 rocz­nica katafstrofy lot­niczej w Giebni

Zapraszamy na kier­masze świąteczne

W wyjąt­kową atmos­ferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pomogą nas wprowadzić kier­masze organizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz Szkołę Pod­stawową im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pakości.

Czytaj więcej: Zapraszamy na kier­masze świąteczne

Choinka stanęła na pakoskim Rynku

Pakość powoli przy­gotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia, czego naj­lep­szym dowodem jest roz­poczęty w dniu dzisiej­szym mon­taż choinki na Rynku.

Czytaj więcej: Choinka stanęła na pakoskim Rynku

Kon­kurs „Kolędy na Soli” prze­dłużony do 29 stycz­nia 2021 roku!

W związku z prze­dłużeniem zamknięcia szkół oraz wprowadzeniem prze­rwy w zajęciach szkol­nych (ferie zimowe) dla wszyst­kich województw jed­nocześnie, co może wiązać się z trud­no­ściami organizacyj­nymi jed­nostek chcących wziąć udział w naszym kon­kur­sie, LGD Czar­noziem na Soli prze­dłuża kon­kurs muzyczny „Kolędy na Soli”. Zgłoszenia można dostar­czać do 29 stycz­nia 2021 r.

Czytaj więcej: Kon­kurs „Kolędy na Soli” prze­dłużony do 29 stycz­nia 2021 roku!

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD