Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Minister Schreiber odwiedził Pakość

W dniu dzisiej­szym Pakość odwiedził minister Łukasz Schreiber, sekretarz stanu ds Par­lamen­tar­nych w Kan­celarii Prezesa Rady Ministrów. Tematem spo­tkania były m.in. lokalne inwestycje współ­finan­sowane z rządowych funduszy.

Czytaj więcej: Minister Schreiber odwiedził Pakość

Zapisy na szkolenie związane z organizacją świad­czeń opieki

Mając na uwadze zgłaszane potrzeby — w dniu 27.06. w godz. 14.0016.00 za pośred­nic­twem plat­formy Teams odbędzie się szkolenie w zakresie nie­zbęd­nego wspar­cia infor­macyj­nego związanego z organizacją świad­czeń opieki, które przy­sługują obywatelom Ukrainy prze­bywającym w RP w związku z trwającym kon­flik­tem zbroj­nym na terytorium ich państwa.

Czytaj więcej: Zapisy na szkolenie związane z organizacją świad­czeń opieki

Zajęliśmy pierw­sze miej­sce pod­czas pik­niku LGD

Gmina Pakość wraz z Kołem Gospodyń Wiej­skich Łącko wzięli udział w „Strażac­kim Pik­niku LGD z kotletem pożar­skim w tle”, organizowanym 18 czerwca w Złot­nikach Kujawskich.

Czytaj więcej: Zajęliśmy pierw­sze miej­sce pod­czas pik­niku LGD

VI biesiada śląskich szlagierów za nami

Odą do Zyg­munta” — piosenką specjal­nie skom­ponowaną dla bur­mistrza Zyg­munta Gronia roz­poczęła i zakoń­czyła się VI biesiada śląskich szlagierów „U Zyg­munta w Pakości”.

Czytaj więcej: VI biesiada śląskich szlagierów za nami

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD