Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Świąteczne spo­tkanie przy choince

Świąteczną atmos­ferę poczuli już miesz­kańcy Pako­ści, którzy spo­tkali się w sobot­nie popołu­dnie na pakoskim rynku. 21 grud­nia odbyło się spo­tkanie bur­mistrza z mieszkańcami.

Czytaj więcej: Świąteczne spo­tkanie przy choince

Świąteczne spo­tkanie władz z przedsiębiorcami

Bożonarodzeniowy czas jest wspaniałą okazją do wspól­nych spo­tkań, nie tylko w gronie rodzin­nym. Takie właśnie spo­tkanie miało miej­sce w dniu dzisiej­szym w Ośrodku Kul­tury i Turystyki, gdzie władze samorządowe spo­tkały się z pakoskimi przed­siębior­cami, soł­tysami, dyrek­torami jed­nostek oraz organizacjami by podziękować za współ­pracę na rzecz miasta i gminy Pakość oraz złożyć życzenia. To rów­nież dobra okazja aby pod­sumować mijający rok.

Czytaj więcej: Świąteczne spo­tkanie władz z przed­siębior­cami

Zawiszaki prze­kazali Światełko Pokoju

Wczoraj 1 Drużyna Har­cer­ska „Lemuria”, dzisiaj 88 Drużyna Har­cer­ska „Zawiszaki” prze­kazali na ręce włodarzy Betlejem­skie Światełko Pokoju.

Czytaj więcej: Zawiszaki prze­kazali Światełko Pokoju

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD