Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

663 rocz­nica nadania praw miejskich

To właśnie dzisiaj, 9 lutego, przy­pada 663 rocz­nica, kiedy to król Kazimierz Wielki nadał Pako­ści — osadzie rybac­kiej — prawa miej­skie. Jak czytamy w książce „Z prze­szło­ści do Pako­ści” autora ks. Kieł­czew­skiego osadę wśród nad­brzeż­nych błot rzeki Noteci założył rycerz Pakosław z rodu Adwańców.

Czytaj więcej: 663 rocz­nica nadania praw miej­skich

Sobot­nia Gala Sportu za nami

W sobotę, w Ośrodku Kul­tury i Turystyki odbyła się Gala Sportu – wydarzenie pod­sumowujące ostat­nie dwa lata pakoskiego sportu, w trak­cie którego wyróż­nieni zostali m.in. odnoszący suk­cesy zawod­nicy oraz trenerzy.

Czytaj więcej: Sobot­nia Gala Sportu za nami

Kasa Rol­niczego Ubez­pieczenia Spo­łecz­nego ogłasza III Ogól­nopol­ski Kon­kurs dla Dzieci

Kasa Rol­niczego Ubez­pieczenia Spo­łecz­nego zaprasza dzieci rol­ników ubez­pieczonych w KRUS do udziału w III Ogól­nopol­skim Kon­kur­sie dla Dzieci na Rymowankę o Bez­pieczeń­stwie w Gospodar­stwie Rol­nym pod hasłem „Bez­piecz­nie na wsi mamy, bo ryzyko upad­ków znamy”. Patronat Honorowy nad kon­kur­sem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Prze­mysław Czarnek.

Czytaj więcej: Kasa Rol­niczego Ubez­pieczenia Spo­łecz­nego ogłasza III Ogól­nopol­ski Kon­kurs dla Dzieci

30. finał WOŚP za nami

30 stycz­nia 2022 roku w Ośrodku Kul­tury i Turystyki odbył się 30 finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy pod hasłem „Przej­rzyj na oczy”. Jak co roku w akcję włączyła się rów­nież nasza gmina.

Czytaj więcej: 30. finał WOŚP za nami

Na grobach Powstań­ców Stycz­niowych zapłonęły znicze

159 lat temu miał miej­sce naj­więk­szy nie­pod­legło­ściowy zryw narodu pol­skiego. W piątek, 21 stycz­nia, uczczono rocz­nicę wydarzeń, które do historii prze­szły pod nazwą Powstania Styczniowego.

Czytaj więcej: Na grobach Powstań­ców Stycz­niowych zapłonęły znicze

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD