Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Święto Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego, festyn ekologiczny

W 390-​tą rocz­nicę ist­nienia Kal­warii Pakoskiej Prymas Pol­ski ks. abp Woj­ciech Polak ustanowił Kal­warię Archidiecezjal­nym Sank­tuarium Męki Pań­skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło pod­czas uroczystej mszy świętej ku czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018r. na Wzgórzu Kalwaryjskim.

Czytaj więcej: Święto Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego, festyn ekologiczny

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na wydanie publikacji

W celu uczczenia 100. rocz­nicy powstania wiel­kopol­skiego w naszej miej­scowo­ści, został wydany drukiem reprint „Opisu Dziejów Kom­panii Pakoskiej w Powstaniu Wiel­kopol­skim 1918/​1919″ spo­rządzony przez uczest­ników powstania.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na wydanie publikacji

Zapraszamy na festyn

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Ośrodek Kul­tury i Turystyki oraz Sołec­two Wielowieś zapraszają na festyn w Wielowsi.

Czytaj więcej: Zapraszamy na festyn

Dożynki Gminne 2018

Miesz­kańcy sołec­twa Rybitwy byli gospodarzami tegorocz­nych dożynek gminnych.

Czytaj więcej: Dożynki Gminne 2018

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD