Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king objęte Honorowym Patronatem Mał­żonki Prezydenta RP

W dniu 28 czerwca br. odbędą się po raz czwarty Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king. Wydarzenie to wpisało się już na stałe w kalen­darz imprez sportowo-​rekreacyjnych odbywających się cyklicz­nie w naszym mie­ście i z roku na rok cieszy się coraz więk­szą popularnością.

Czytaj więcej: Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king objęte Honorowym Patronatem Mał­żonki Prezydenta RP

Pierw­szy Międzyg­minny Pik­nik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych


W dniu 17 maja 2014 roku odbędzie się Pierw­szy Międzyg­minny Pik­nik Integracyjny im. Jana Pawła II organizowany przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Pako­ści dla osób nie­peł­nospraw­nych. Celem pik­niku jest integracja osób nie­peł­nospraw­nych ze środowiskiem lokal­nym o zasięgu międzygminnym.

Czytaj więcej: Pierw­szy Międzyg­minny Pik­nik Integracyjny dla osób nie­peł­nospraw­nych

Spo­tkanie z sołtysami

W poniedziałek, 10 marca br. w restauracji „Rybka” w Pako­ści odbyło się spo­tkanie władz samorządowych z soł­tysami poświęcone fun­duszowi sołeckiemu.

Czytaj więcej: Spo­tkanie z soł­tysami

Pierw­sza Dama odwiedziła Pakość

W dniu 12 marca br. mieliśmy zaszczyt gościć mał­żonkę Prezydenta RP, Panią Annę Komorow­ską. Pod­czas wizyty w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim Pierw­sza Dama wzięła udział w Kon­feren­cji Kobiet z Inicjatywą pt. „Jestem kobietą” w Chab­sku koło Mogilna, a ponadto odwiedziła Żnin, gdzie została zaproszona na kon­feren­cję „Kobiety Pałuk — wczoraj, dziś i jutro” oraz Pakość.

Czytaj więcej: Pierw­sza Dama odwiedziła Pakość

Roz­poczęły się wiel­kopostne obchody kalwaryjskie

W piątek, 7 marca odbyła się pierw­sza w tym roku Droga Krzyżowa. Procesja roz­poczęła się o godz. 9.00 przed kaplicą Piłat. W nabożeń­stwie wzięli udział miesz­kańcy Pako­ści oraz pobliskich miej­scowo­ści. W poran­nym misterium uczest­niczyło około 200 osób.

Czytaj więcej: Roz­poczęły się wiel­kopostne obchody kal­waryj­skie

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD