Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Regaty w Łącku za nami

W dniach 1112 sierp­nia Yacht Klub Pol­ski Ino­wrocław był organizatorem Kujawsko-​Pałuckiej Operacji Żagiel – naj­więk­szych regat w regionie. Na star­cie stanęły 32 załogi z 6 klubów.

Czytaj więcej: Regaty w Łącku za nami

Festyn Malucha na Orliku

W dniu dzisiej­szym, 7 sierp­nia br. na kom­plek­sie spor­towym „Orlik” odbył się Festyn Malucha, zor­ganizowany przez Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej oraz pakoskich animatorów. Zgromadzone w tym dniu dzieci cieszyły się wieloma atrak­cjami przy­gotowanymi specjal­nie dla nich.

Czytaj więcej: Festyn Malucha na Orliku

Dzień porad obywatelskich

Ino­wrocław­ska Fun­dacja Eks­pert – Kujawy zaprasza w dniu 26 lipca 2018r w godzinach 13.0015.00 na ul. Dubienka 2, gdzie odbędzie się dar­mowy „Dzień Porad Obywatel­skich”. Inicjatywa jest o tyle ciekawa, że umoż­liwi miesz­kań­com powiatu skorzystanie z porad specjalistów z roż­nych instytucji, zgromadzonych w jed­nym miej­scu i czasie, bez koniecz­no­ści wizytowania każ­dej z instytucji oddzielnie.

Czytaj więcej: Dzień porad obywatel­skich

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD