Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Festyn Malucha odwołany

Szanowni Pań­stwo,
Z powodu złych warun­ków atmos­ferycz­nych Festyn Malucha, który miał odbyć się w dniu dziej­szym (13.07.2018r.) zostaje odwołany. O nowym ter­minie poin­for­mujemy niebawem.

Pako­ścianki otrzymały medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-​Pomeraniensis

Z okazji przy­padającej w tym roku set­nej rocz­nicy odzyskania przez Pol­skę nie­pod­legło­ści władze samorządowe wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego honorują miesz­kające w naszym wojewódz­twie osoby urodzone w 1918 roku i wcześniej, świad­ków historii ostat­niego stulecia.

Czytaj więcej: Pako­ścianki otrzymały medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-​Pomeraniensis

X Tur­niej Firm

X Tur­niej Firm w piłce noż­nej na trawie o Puchar OSP oraz o Prze­chodni Puchar Bur­mistrza Pako­ści organizowana przez Ochot­niczą Straż Pożarną w Pako­ści, w którym udział wzięło 12 zespołów. Zakoń­czyła się po raz drugi z rzędu zwycięstwem firmy PACIO.

Czytaj więcej: X Tur­niej Firm

Sym­pozjum „390 lat Kujaw­skiej Jerozolimy”

Kal­waria Pakoska to główny temat sym­pozjum naukowego, które odbyło się 8 czerwca br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki. Kon­feren­cję pt. „390 lat Kujaw­skiej Jerozolimy” zor­ganizowali Instytut Historii i Stosun­ków Międzynarodowych Uniwer­sytetu Kazimierza Wiel­kiego w Byd­gosz­czy, Klasz­tor Zakonu Braci Mniej­szych oraz Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Czytaj więcej: Sym­pozjum „390 lat Kujaw­skiej Jerozolimy”

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD