Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dożynki gminne w Rycerzewku za nami…

Dożynki to wyjąt­kowe święto dla wszyst­kich miesz­kań­ców gminy a zwłasz­cza dla rol­ników, którym jesteśmy wdzięczni za trud i wysiłek włożony w tegoroczne zbiory.

Czytaj więcej: Dożynki gminne w Rycerzewku za nami…

Będzie nowa świetlica

24 czerwca br. roz­poczęły się prace związane z budową świetlicy wiej­skiej wraz z infrastruk­turą tech­niczną w m. Wielowieś, gm. Pakość na działce nr 65. Przed­się­wzięcie jest realizowane w ramach działania Wdrażanie lokal­nych strategii roz­woju dla działania Odnowa i roz­wój wsi objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013.

Czytaj więcej: Będzie nowa świetlica

Spo­tkanie w sprawie dożynek

Dnia 25 sierp­nia 2014r. w siedzibie Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej odbyło się spo­tkanie władz samorządowych dotyczące organizacji dożynek, które odbędą się 7 września 2014r. w Rycerzewku.

Czytaj więcej: Spo­tkanie w sprawie dożynek

Narodowe czytanie

Biblioteka Publiczna w Pako­ści zaprasza wszyst­kich chęt­nych do prze­czytania frag­mentu „Trylogii” H. Sien­kiewicza. 6 września (sobota) godz. 10.00 (plac przy Ochot­niczej Straży Pożar­nej ul. Szkolna 2, w razie nie­po­gody w Bibliotece) Każdy egzem­plarz Trylogii przyniesiony przez pań­stwa otrzyma pamiąt­kową pieczęć.

Czytaj więcej: Narodowe czytanie

Dożynki Gminne 2014

Bur­mistrz Pako­ści oraz Sołec­two Rycerzewko zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 7 września br. w Rycerzewku.

Czytaj więcej: Dożynki Gminne 2014

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD