Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Patriotyzm to słowo, które zobowiązuje.

Miesz­kańcy, przed­stawiciele władz samorządowych, radni, uczniowie, nauczyciele oraz kom­batanci, złożeniem kwiatów pod pomnikiem „Orła zrzucającego kaj­dany” uczcili 95 rocz­nicę odzyskania przez nasz kraj nie­pod­legło­ści i wyrwania się spod piętna zaborów.

Czytaj więcej: Patriotyzm to słowo, które zobowiązuje.

Ankieta w sprawie Strategii Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142020

Zapraszamy do zgłaszania propozycji do Strategii Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142020. Propozycje można składać anonimowo poprzez wypeł­nienie poniż­szej ankiety.

Adresy e-​mail prze­syłających wypeł­nioną ankietę nie będą w żaden spo­sób przetwarzane.

PRZYJ­MOWANIE PROPOZYCJI ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Pako­ścianie” propagują folk­lor Kujaw już 35 lat !

Historia zespołu „Pako­ścianie” roz­poczyna się w 1978 roku, kiedy to z inicjatywy Marii Wir­skiej oraz Marii Prąt­nic­kiej zawiązano grupę. Od samego początku działal­no­ści zespół tworzy reper­tuar w opar­ciu o tradycję Kujaw, czego dowodem są nie tylko prezen­towane pieśni i tańce, ale rów­nież oryginalne stroje ludowe.

Czytaj więcej: „Pako­ścianie” propagują folk­lor Kujaw już 35 lat !

Łazanki i pasz­teciki z Wielowsi pod­biły Rypin

Trudno wymienić jed­nym tchem wszyst­kie potrawy ser­wowane przez Koło Gospodyń Wiej­skich oraz Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś w Gminie Pakość na Dożyn­kach Wojewódz­kich odbywających się w minioną nie­dzielę 9 września br. w Rypinie.

Czytaj więcej: Łazanki i pasz­teciki z Wielowsi pod­biły Rypin

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD