Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zapraszamy na Obchody 11 listopada

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, w imieniu organizatora, zaprasza 11 listopada 2021r. na Obchody Narodowego Święta Nie­pod­legło­ści, które roz­poczną się o godz. 11.00 uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. św. Bonawen­tury w Pakości.

Czytaj więcej: Zapraszamy na Obchody 11 listopada

III Festiwal Twór­czo­ści Osób Nie­peł­nospraw­nych „TON” w Pakości

W maju bieżącego roku ruszył projekt współ­finan­sowany ze środ­ków fun­dacji PZU, który odpowiadał na problem wykluczenia spo­łecz­nego, nie­do­war­to­ściowania osób z zaburzeniami psychicz­nymi i nie­peł­nospraw­nymi intelek­tual­nie. Uczest­nicy i ich opiekunowie brali udział w terapii z teatroterapii i arteterapii. W ramach projektu odbyły się wyjazdy do Muzeum Narodowego w Poznaniu i do Teatru Pomor­skiego „Baj” w Toruniu. Główną potrzebą realizacji projektu była moż­liwość zaprezen­towania się lokal­nej spo­łecz­no­ści oraz integrację z uczest­nikami środowiskowych domów samo­pomocy jak rów­nież upo­wszech­nienie pozytyw­nych postaw spo­łecz­nych wobec osób nie­peł­nospraw­nych, wiedzy dotyczącej nie­peł­nospraw­no­ści oraz uwraż­liwienie i wła­ściwe postrzeganie osób nie­peł­nospraw­nych poprzez umoż­liwienie osobom zdrowym udział w projek­cie w ramach wolon­tariatu. Finałem projektu był zor­ganizowany przez Świetlicę „Przy­stań” wraz z Ośrod­kiem Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści Festiwal Twór­czo­ści Osób Nie­peł­nospraw­nych „TON”, który odbył się w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Czytaj więcej: III Festiwal Twór­czo­ści Osób Nie­peł­nospraw­nych „TON” w Pako­ści

Dzień Seniora

Tegoroczne obchody Dnia Seniora przy­padły na 19 paź­dzier­nika i jak co roku odbyły się w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Czytaj więcej: Dzień Seniora

Jubile­usz 70-​lecia KS Notecianki Pakość i 125-​lecie pakoskiego sportu

70 lat tradycji — takim dorob­kiem może pochwalić się Klub Spor­towy Notecianka Pakość, który w nie­dzielę 17 paź­dzier­nika świętował swój jubile­usz. Uroczystość zgromadziła wiele osób zaan­gażowanych w jego działal­ność. W tym dniu świętowano rów­nież 125-​lecie pakoskiego sportu.

Czytaj więcej: Jubile­usz 70-​lecia KS Notecianki Pakość i 125-​lecie pakoskiego sportu

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD