Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Sym­pozjum „390 lat Kujaw­skiej Jerozolimy”

Kal­waria Pakoska to główny temat sym­pozjum naukowego, które odbyło się 8 czerwca br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki. Kon­feren­cję pt. „390 lat Kujaw­skiej Jerozolimy” zor­ganizowali Instytut Historii i Stosun­ków Międzynarodowych Uniwer­sytetu Kazimierza Wiel­kiego w Byd­gosz­czy, Klasz­tor Zakonu Braci Mniej­szych oraz Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Czytaj więcej: Sym­pozjum „390 lat Kujaw­skiej Jerozolimy”

Pamiąt­kowe zdjęcie — zaproszenie

5 czerwca 2018 r. o godzinie 15.30 na Placu Klasz­tor­nym zostanie wykonane zdjęcie upamięt­niające Setną Rocz­nicę Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919.
W tym znaczącym dla spo­łecz­no­ści miasta miej­scu, z którego wyruszyła do boju Kom­pania Pakoska, wielo­krot­nie pod­czas zjaz­dów fotografowali się pakoscy powstańcy.

Czytaj więcej: Pamiąt­kowe zdjęcie — zaproszenie

Dzień dziecka w Parku Mogileńskim

Dzień Dziecka to wyjąt­kowa okazja do tego, aby choć przez chwilę przy­po­mnieć sobie jak cudow­nie i bez­trosko jest poczuć smak dzieciństwa.

Czytaj więcej: Dzień dziecka w Parku Mogileń­skim

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD