Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień Kobiet w Urzędzie

W dniu dzisiej­szym Urząd Miej­ski w Pako­ści odwiedziły przed­szkolaki z Kościelca wraz ze star­szymi koleżan­kami i kolegami oraz przed­szkolaki z Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści. Dzieci zor­ganizowały cudowne przed­stawienia z okazji przy­padającego Święta Kobiet.

Czytaj więcej: Dzień Kobiet w Urzędzie

Koza odwiedziła Urząd

W ostat­nie dni kar­nawału jak na tradycję przy­stało spo­tkać można na kujaw­skich drogach fan­tastyczne korowody prze­bierań­ców z masz­karami zwierzęcymi.

Czytaj więcej: Koza odwiedziła Urząd

Narodowy Dzień Pamięci Żoł­nierzy Wyklętych

W dniu dzisiej­szym przy pomniku Żoł­nierzy Armii Krajowej oraz pomniku generała Alek­san­dra Krzyżanow­skiego ps. „Wilk” bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń oraz zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski oddali hołd Żoł­nierzom Wyklętym w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci.

Czytaj więcej: Narodowy Dzień Pamięci Żoł­nierzy Wyklętych

Pakość wspiera Owsiaka

Pako­ścianie w nie­dzielne popołu­dnie świętowali powrót Jurka Owsiaka na stanowisko prezesa fun­dacji Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy.

Czytaj więcej: Pakość wspiera Owsiaka

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD