Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Święto Strażaków

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”- takie motto przy­świeca strażakom, którzy 4 maja obchodzili swoje święto. W tym dniu obchodzone jest rów­nież święto kominiarza.

Czytaj więcej: Święto Strażaków

Majówka pełna atrakcji

Kon­cert zespołu Szulerzy i ProArte, dmuchany plac zabaw dla naj­młod­szych, a także Kal­waryj­ski Bieg Jubile­uszowy — to tylko nie­które atrak­cje tegorocz­nej majówki, która odbyła się w dniach 13 maja br.

Czytaj więcej: Majówka pełna atrak­cji

Kal­waryj­ski Bieg Jubileuszowy

Pogoda dopisała, dopisali i uczest­nicy. Pośród bar­kowych kaplic w Pako­ści, z okazji 390-​lecia ist­nienia Kal­warii Pakoskiej odbył się Jubile­uszowy Bieg Kal­waryj­ski. Uroczystego otwar­cia imprezy dokonał Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Kończal.

Czytaj więcej: Kal­waryj­ski Bieg Jubile­uszowy

Nowe urządzenia rekreacyjne

O nowy plac zabaw oraz plac street wor­kout powięk­szyła się baza miej­skich urządzeń rekreacyj­nych, z których mogą korzystać miesz­kańcy naszej Gminy.

Czytaj więcej: Nowe urządzenia rekreacyjne

Podziękowanie za wzorową postawę obywatelską

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal złożył podziękowania dwóm uczen­nicom ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego — Dominice Nadol­skiej oraz Natalii Per­likow­skiej, które wykazały się bohater­ską postawą w sytuacji zagrożenia życia.

Czytaj więcej: Podziękowanie za wzorową postawę obywatel­ską

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD