Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Uroczyste otwar­cie świetlicy wiej­skiej w Wielowsi

Dnia 5 grudnia br. o godz. 13:00 miesz­kańcy Wielowsi oraz zaproszeni goście uczest­niczyli w uroczysto­ści z okazji otwar­cia nowej świetlicy wiej­skiej. Radość miesz­kań­ców była ogromna. I nic dziw­nego, takiego obiektu można tylko pozazdrościć.

Czytaj więcej: Uroczyste otwar­cie świetlicy wiej­skiej w Wielowsi

Kier­masz gwiazdkowy

Zapraszamy ser­decz­nie na kier­masz gwiazd­kowy, który odbędzie się 11 grud­nia br. o godzinie 17.00 w Gim­nazjum im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pakości.

Czytaj więcej: Kier­masz gwiazd­kowy

Promujemy dziedzic­two historyczne i kul­turowe gminy Pakość

Gmina Pakość zakoń­czyła realizację operacji z zakresu małych projek­tów pn. „Ocalić od zapo­mnienia – opracowanie i wydanie Lek­sykonu sołectw gminy Pakość”, realizowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokal­nych strategii roz­woju” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013. Zawarte w publikacji materiały pozwolą lepiej poznać lokalną prze­szłość, przy­czynią się do wzrostu poczucia toż­samo­ści miesz­kań­ców , służyć będą kul­tywowaniu historii naszej „Małej Ojczyzny” i stanowić cenne źródło wiedzy o naszych wioskach. Publikacja trafiła już do miesz­kań­ców naszej gminy , bibliotek szkol­nych i gmin­nej. Autorem opracowania jest Pani dr Katarzyna Podczaska.

Czytaj więcej: Promujemy dziedzic­two historyczne i kul­turowe gminy Pakość

Zaproszenie na koncerty

Ser­decz­nie zachęcamy Pań­stwa do udziału w kon­cer­tach organizowanych na terenie Gminy Pakość w ramach projektu zatytułowanego „Wspar­cie opieki nad zabyt­kami wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego w 2014 roku” realizowanego przez Wojewódz­two Kujawsko-​Pomorskie we współ­pracy z 92 part­nerami z terenu całego wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego.

Czytaj więcej: Zaproszenie na kon­certy

Święto Nie­pod­legło­ści w naszej gminie

Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści to naj­waż­niej­sze pol­skie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamięt­nienia odzyskania przez Pol­skę nie­pod­legło­ści w 1918 roku.

Czytaj więcej: Święto Nie­pod­legło­ści w naszej gminie

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD