Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Słoneczko nad jeziorem pakoskim

Dnia 7 sierp­nia nad jeziorem pakoskim w m. Jan­kowo pracow­nicy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej zor­ganizowali szereg zabaw i kon­kur­sów dla dzieci ze świetlicy Słoneczko.

Czytaj więcej: Słoneczko nad jeziorem pakoskim

Syreny alar­mowe w 70 rocznicę

Z racji 70-​rocznicy wybuchu Powstania War­szaw­skiego, w akcie solidar­no­ści z bohater­skimi powstań­cami, w poro­zumieniu z Ministrem Administracji i Cyfryzacji i Wojewodą Kujawsko-​Pomorskim w dniu 01 sierp­nia 2014 r. o godz. 17-​tej włączony zostanie sygnał alar­mowy na terenie miasta Pakość.

Impreza „Piątek na plaży” odwołana

Infor­mujemy, iż impreza pn. „Piątek na plaży”, która miała odbyć się 20 czerwca została prze­łożona na lipiec z powodu złych warun­ków atmos­ferycz­nych. O dokład­nym dniu imprezy poinformujemy.

Kon­kurs trwa, wygraj aparat!

Przy­pominamy o kon­kur­sie z okazji 10-​lecia wstąpienia Pol­ski do Unii Europej­skiej. Aby wziąć udział wystar­czy wypeł­nić ankietę kon­kur­sową i dostar­czyć do siedziby Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej przy ul. Bar­ciń­skiej 11, do 24 czerwca 2014r.

pdfANKIETA1.45 MB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD