Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Uczciliśmy Święto Wolności

Dnia 4 czerwca pako­ścianie uczcili Święto 25-​lecia Wol­no­ści. Nad imprezą patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Czytaj więcej: Uczciliśmy Święto Wol­no­ści

Kujawsko-​Pomorskie: GŁOSUJEMY!

Nasze wojewódz­two zasługuje na własnych reprezen­tan­tów w Par­lamen­cie Europej­skim. Tylko dzięki nim nasz głos będzie w Bruk­seli słyszalny, a nasze potrzeby i postulaty brane pod uwagę. Jak to sprawić? Wszystko zależy od frekwen­cji przy urnach 25 maja. Mar­szałek Piotr Cał­becki zachęca do aktyw­no­ści obywatel­skiej i zapowiada nagrody dla najaktywniejszych.

Czytaj więcej: Kujawsko-​Pomorskie: GŁOSUJEMY!

Zagłosuj na Gminę Pakość

Gmina Pakość bierze udział w kon­kur­sie na najatrak­cyj­niej­szą Gminę Kujaw i Pomorza, organizowanym przez RADIO PIK. Ideą kon­kursu jest promocja gmin między innymi poprzez prezen­tację ich walorów turystyczno — rekreacyj­nych, historii oraz dorobku kulturalnego.

Czytaj więcej: Zagłosuj na Gminę Pakość

Obchody Święta Kon­stytucji 3-​Maja w Pakości

W kościele pw. Św. Bonawen­tury w Pako­ści odbyła się msza święta z okazji 223 rocz­nicy uchwalenia Kon­stytucji 3-​Maja. Uroczysto­ści prze­wod­niczył o.Natalis Wal­kowiak, gwar­dian i kustosz Kal­warii Pakoskiej. We mszy wzięły udział władze samorządowe na czele z bur­mistrzem Wiesławem Koń­czalem, zastępcą bur­mistrza Szymonem Łep­skim, prze­wod­niczącym Rady Miej­skiej Tade­uszem Grupą, sekretarzem gminy Joanną Zemełka, a także komen­dant komisariatu Policji w Pako­ści kom. Prze­mysław Tulibacki, poczty sztan­darowe Rady Miej­skiej, środowisk kom­batanc­kich, Ochot­niczej Straży Pożar­nej, placówek oświatowych, har­cerze i licz­nie zgromadzeni mieszkańcy.

Czytaj więcej: Obchody Święta Kon­stytucji 3-​Maja w Pako­ści

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD