Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dożynki gminne za nami !

Tegoroczne dożynki gminne odbyły się w Rycerzewie, prze­biegając pod znakiem ład­nej pogody oraz dużej frekwen­cji miesz­kań­ców i gości. Święto miało jed­nak swój początek w Pako­ści, gdzie na wzgórzu kal­waryj­skim odbyła się uroczysta msza święta w inten­cji rol­ników. Po niej, wszyscy prze­nieśli się do Rycerzewa i przed świetlicą wiej­ską wspól­nie bawili się do póź­nego wieczora. Honorowymi Starostami Dożynek byli Pani Lidia Woj­ciechow­ska i Pan Kazimierz Batliński.

Czytaj więcej: Dożynki gminne za nami !

Sołecka wiata w Jan­kowie przy­kładem dobrych praktyk

Wiele przed­się­wzięć zrealizowanych w ciągu ostat­nich lat przez sołec­twa na terenie naszej gminy w ramach fun­duszu sołec­kiego stanowi przy­kład działań z którymi warto się zapoznać i z których warto brać przy­kład. W sobotę, 20 lipca 2013r., w Jan­kowie uroczy­ście oddano do użytku zadaszoną wiatę, jako miej­sce spo­tkań, zebrań i integracji mieszkańców.

Czytaj więcej: Sołecka wiata w Jan­kowie przy­kładem dobrych prak­tyk

Kon­kurs fotograficzny z nagrodami pieniężnymi

Wszyst­kich miesz­kań­ców gminy zapraszamy do udziału w kon­kur­sie fotograficz­nym „Podoba mi się”, organizowanym przez Urząd Mar­szał­kow­ski we współ­pracy z Wojewódz­kim Ośrod­kiem Animacji Kul­tury w Toruniu. Materiały zgłaszane do kon­kursu powinny pokazywać zmiany jakie dokonują się w naszej rzeczywisto­ści dzięki środ­kom z Unii Europej­skiej, przy­znawanym w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

zdj

Czytaj więcej: Kon­kurs fotograficzny z nagrodami pienięż­nymi

Jubile­usz nestorki gminy Pakość

W dniu 13 lipca 2013 roku swój jubile­usz 100 — urodzin obchodziła p. Czesława Gul­czew­ska, miesz­kanka Pako­ści. Uroczystość uczczono w Urzędzie Stanu Cywil­nego w Pako­ści, gdzie w obec­no­ści rodziny, przyjaciół i znajomych przy­witał ją Bur­mistrz Pako­ści p. Wiesław Koń­czal oraz kierow­nik USC p. Elż­bieta Szym­bor­ska prze­kazując wyrazy uznania osiągnięcia tak pięk­nego wieku, życząc jed­nocześnie dal­szych lat w zdrowiu i pogodzie ducha.

EPSON058

Czytaj więcej: Jubile­usz nestorki gminy Pakość

Byliśmy na „Pik­niku LGD z Jabł­kiem w tle” w Złotnikach

Łopatka w sosie szał­wiowym z jabł­kiem, potrawka z kapusty, jabłka oraz kieł­basy, zapiekane jabłka w sosie waniliowym, ryż zapiekany z cynamonem i jabł­kiem, a na koniec kaczka faszerowana jabł­kiem, to potrawy zaprezen­towane na stoisku naszej gminy na kolej­nym już pik­niku zor­ganizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Czar­noziem na Soli”, który miał miej­sce 15.05.2013 r. w Złot­nikach Kujawskich.

Czytaj więcej: Byliśmy na „Pik­niku LGD z Jabł­kiem w tle” w Złot­nikach

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD