Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Łazanki i pasz­teciki z Wielowsi pod­biły Rypin

Trudno wymienić jed­nym tchem wszyst­kie potrawy ser­wowane przez Koło Gospodyń Wiej­skich oraz Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś w Gminie Pakość na Dożyn­kach Wojewódz­kich odbywających się w minioną nie­dzielę 9 września br. w Rypinie.

Czytaj więcej: Łazanki i pasz­teciki z Wielowsi pod­biły Rypin

II Kujawsko-​Pałucki letni rajd trak­torów na polach Wielowsi

II Kujawsko-​Pomorski Letni Rajd Trak­torów przy­ciągnął ponow­nie do Wielowsi rzesze widzów, którzy podziwiali tę nie­typową rywalizację spor­tową. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś oraz parafia p. w. św. Bonawen­tury w Pako­ści, które już drugi raz w tym roku przy­gotowały taką imprezę, tym razem w aurze koń­czącego się lata.

Czytaj więcej: II Kujawsko-​Pałucki letni rajd trak­torów na polach Wielowsi

Dożynki gminne za nami !

Tegoroczne dożynki gminne odbyły się w Rycerzewie, prze­biegając pod znakiem ład­nej pogody oraz dużej frekwen­cji miesz­kań­ców i gości. Święto miało jed­nak swój początek w Pako­ści, gdzie na wzgórzu kal­waryj­skim odbyła się uroczysta msza święta w inten­cji rol­ników. Po niej, wszyscy prze­nieśli się do Rycerzewa i przed świetlicą wiej­ską wspól­nie bawili się do póź­nego wieczora. Honorowymi Starostami Dożynek byli Pani Lidia Woj­ciechow­ska i Pan Kazimierz Batliński.

Czytaj więcej: Dożynki gminne za nami !

Sołecka wiata w Jan­kowie przy­kładem dobrych praktyk

Wiele przed­się­wzięć zrealizowanych w ciągu ostat­nich lat przez sołec­twa na terenie naszej gminy w ramach fun­duszu sołec­kiego stanowi przy­kład działań z którymi warto się zapoznać i z których warto brać przy­kład. W sobotę, 20 lipca 2013r., w Jan­kowie uroczy­ście oddano do użytku zadaszoną wiatę, jako miej­sce spo­tkań, zebrań i integracji mieszkańców.

Czytaj więcej: Sołecka wiata w Jan­kowie przy­kładem dobrych prak­tyk

Kon­kurs fotograficzny z nagrodami pieniężnymi

Wszyst­kich miesz­kań­ców gminy zapraszamy do udziału w kon­kur­sie fotograficz­nym „Podoba mi się”, organizowanym przez Urząd Mar­szał­kow­ski we współ­pracy z Wojewódz­kim Ośrod­kiem Animacji Kul­tury w Toruniu. Materiały zgłaszane do kon­kursu powinny pokazywać zmiany jakie dokonują się w naszej rzeczywisto­ści dzięki środ­kom z Unii Europej­skiej, przy­znawanym w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

zdj

Czytaj więcej: Kon­kurs fotograficzny z nagrodami pienięż­nymi

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD