Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

40 lat zespołu Pakościanie

Dnia 13 listopada 2018 r. odbył się jubile­usz 40-​lecia działal­no­ści artystycz­nej Ludo­wego Zespołu Pakościanie.

Czytaj więcej: 40 lat zespołu Pako­ścianie

Posadziliśmy Dąb Niepodległości

Dla upamięt­nienia, przy­padającej w tym roku, rocz­nicy 100-​lecia odzyskania przez Pol­skę nie­pod­legło­ści dzisiaj, 12 paź­dzier­nika 2018 r. na boisku przy Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści, dzieci z Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści uroczy­ście posadziły Dąb Nie­pod­legło­ści. Ogól­nopol­ska akcja sadzenia dębów wpisuje się w obchody 100-​lecia Odzyskania Nie­pod­legło­ści i jest jedną z cyklu wydarzeń w naszej Gminie, związanych z tą rocznicą.

Czytaj więcej: Posadziliśmy Dąb Nie­pod­legło­ści

XIV Zlot Szkół

Zlotem szkół i klubów imienia Powstań­ców Wiel­kopol­skich zain­augurowano w Pako­ści obchody 100 Lecia Odzyskania Niepodległości.

Czytaj więcej: XIV Zlot Szkół

Święto Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego, festyn ekologiczny

W 390-​tą rocz­nicę ist­nienia Kal­warii Pakoskiej Prymas Pol­ski ks. abp Woj­ciech Polak ustanowił Kal­warię Archidiecezjal­nym Sank­tuarium Męki Pań­skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło pod­czas uroczystej mszy świętej ku czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018r. na Wzgórzu Kalwaryjskim.

Czytaj więcej: Święto Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego, festyn ekologiczny

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD