Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Spo­tkanie świąteczne przy choince na pakoskim rynku

Jak co roku ser­decz­nie zapraszamy na spo­tkanie świąteczne przy choince. Impreza roz­pocz­nie się o godz. 15.00, natomiast już od godz. 14.00 będzie można odbierać paczki świąteczne dla dzieci.

Czytaj więcej: Spo­tkanie świąteczne przy choince na pakoskim rynku

Wręczenie nagród — roz­strzygnięcie kon­kursu plastycznego

W dniu 15 grud­nia 2021 r. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści o godz. 12.00 zostały wręczone nagrody Laureatom kon­kursu „Łowiec­two i węd­kar­stwo w walce o bioróż­norod­ność środowiska” organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz roz­woju wsi Łącko przy współ­pracy z Bur­mistrzem Pako­ści pod patronatem Wojewody Kujaw­sko – Pomorskiego.

Czytaj więcej: Wręczenie nagród — roz­strzygnięcie kon­kursu plastycz­nego

Zachęcamy do wzięcia udziału w aukcji

Ser­decz­nie zachęcamy do wzięcia udziału w aukcji Bożonarodzeniowej połączonej z inter­netową licytacją. Przed­mioty licytować można na facebooku szkoły.

Czytaj więcej: Zachęcamy do wzięcia udziału w aukcji

Kon­kurs plastyczny

Stowarzyszenie na Rzecz Roz­woju Wsi Łącko zaprasza dzieci do udziału w Kon­kur­sie Plastycz­nym „Łowiec­two i węd­kar­stwo w walce o bioróż­norod­ność środowiska” pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego.

Czytaj więcej: Kon­kurs plastyczny

103. rocz­nica Odzyskania Niepodległości

Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści to naj­waż­niej­sze święto pań­stwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamięt­nienia 11 listopada 1918 r., kiedy to Pol­ska odrodziła się po 123 latach niewoli.

Czytaj więcej: 103. rocz­nica Odzyskania Nie­pod­legło­ści

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD