Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Spo­tkanie z Mieszkańcami

We wtorek, 24 kwiet­nia, bur­mistrz Pako­ści p.Wiesław Koń­czal, zaprosił miesz­kań­ców Pako­ści do Ośrodka Kul­tury i Turystyki na spo­tkanie, dotyczące realizowanych zadań, a także planów samorządu na naj­bliż­sze lata.

Czytaj więcej: Spo­tkanie z Miesz­kań­cami

Majówka

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zaprasza na Majówkę.

Czytaj więcej: Majówka

Dzień Sołtysa

Soł­tysi oraz człon­kowie rad sołec­kich naszej Gminy, wspól­nie z bur­mistrzem Pako­ści Wiesławem Koń­czalem oraz prze­wod­niczącym Rady Miej­skiej Jerzym Joachimiakiem spo­tkali się w poniedziałek, 12 marca br. w świetlicy wiej­skiej w Wielowsi, aby wspól­nie obchodzić swoje naj­waż­niej­sze w roku Święto, czyli Ogól­nopol­ski Dzień Sołtysa.

Czytaj więcej: Dzień Soł­tysa

III Gala Sportu za nami…

Za nami spor­towe pod­sumowanie 2017 roku. Już po raz III naj­lepsi spor­towcy z Gminy Pakość spo­tkali się na uroczystej Gali Sportu, pod­czas której wręczone zostały puchary i dyplomy za osiągnięcia uzyskane w 2017 roku.

Czytaj więcej: III Gala Sportu za nami…

659 urodziny Pakości

9 lutego 1359 r. w Brze­ściu Kujaw­skim król Kazimierz Wielki wręczył stryjecz­nym braciom Lesz­czycom: Woj­ciechowi — wojewodzie brzesko-​kujawskiemu i Hek­torowi — pod­czaszemu brzeskiemu dokument, w którym zezwalał na założenie miasta we wsi Pakość. Wtedy właśnie Pakość z wiej­skiej osady stała się oficjal­nie miastem.

Czytaj więcej: 659 urodziny Pako­ści

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD