Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Studenci Uniwer­sytetu Trzeciego Wieku świętowali 5-​lecie ist­nienia uczelni w Pakości

Uroczystość jubile­uszowa z okazji piątej rocz­nicy powstania Pakoskiego Uniwer­sytetu Trzeciego Wieku odbyła się w poniedział­kowe popołu­dnie tj. 2 paź­dzier­nika br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki. Był jubile­uszowy tort, gratulacje i życzenia.

W uroczystych obchodach udział wzięli: Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak, Kierow­nik USC Elż­bieta Szym­bor­ska, Dziekan UTW prof. WSG dr. inż. Cezary Kościelak, Koor­dynator Regional­nej Sieci U3W WSG Karolina Osak, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Joanna Reimann, Kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści Katarzyna Kurow­ska, Prezes firmy Kujawy Trans Hen­ryk Kuchar­czyk, człon­kowie Zespołu Kon­sul­tacyj­nego ds. Seniorów przy Bur­mistrzu Pako­ści oraz słuchacze Uniwer­sytetu III Wieku.

Gratulacje z okazji jubile­uszu słuchaczom UTW składali zebrani goście m.in. Joanna Reimann, Wiesław Koń­czal oraz Katarzyna Kurow­ska.

- „Dzisiej­sze spo­tkanie to podwójna okazja do świętowania, ponie­waż roz­poczynamy nowy rok akademicki i w tym miej­scu chciałabym ser­decz­nie powitać nowych słuchaczy, którzy wstępują w szeregi uniwer­sytetu. Jest to także, a może przede wszyst­kim czas żeby przy­po­mnieć sobie te 5 lat funk­cjonowania uniwer­sytetu i cieszyć się z tego, że z każ­dym rokiem tych słuchaczy jest coraz więcej, co nie­wąt­pliwie świad­czy o jako­ści organizowanych wykładów i spo­tkań w naszym ośrodku. Szanowni Pań­stwo to dla mnie szczególna okolicz­ność aby słuchaczy Uniwer­sytetu Trzeciego Wieku prosić o przyjęcie naj­ser­decz­niej­szych gratulacji z okazji 5 jubile­uszu utworzenia filii Uniwer­sytetu w Pako­ści przy Ośrodku Kul­tury i we współ­pracy z Wyż­szą Szkołą Gospodarki w Byd­gosz­czy. Jest to także okazja, aby prze­kazać Wam wyrazy wdzięcz­no­ści i uznania za aktyw­ność oraz umiejętne roz­budzanie ciekawo­ści życia i nie­ustan­nego apetytu na wiedzę. Wielu seniorów nie chce bez­czyn­nie siedzieć przed telewizorem, potrzebują motywacji do wyj­ścia z domu. I właśnie Uniwer­sytet Trzeciego Wieku stwarza moż­liwość poszerzania wiedzy, nawiązywania przyjaźni i poprawy jako­ści życia osób star­szych. Dzięki Pań­stwa ciągłej samorealizacji dochodzimy do wniosku, że marzenia nigdy nie idą na emeryturę. Spo­łecz­ność Uniwer­sytetu daje swoją postawą, otwar­to­ścią na świat naj­lep­sze świadec­two, że nie ważne ile człowiek ma lat zapisane w metryce, ważne na ile się czuje. Korzystając ze spo­sob­no­ści dziękuję Pań­stwu w imieniu własnym oraz pracow­ników Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści za ciągłą, inspirującą obec­ność w spo­łeczeń­stwie. Życzę udanego świętowania oraz pomyśl­nego działania Uniwer­sytetu” — powiedziała Joanna Reimann.

- „Z okazji 5-​lecia działal­no­ści składam ser­deczne gratulacje oraz wyrazy uznania i szacunku za podej­mowane działania na rzecz edukacji, aktywizacji i integracji spo­łecz­no­ści osób star­szych. Niech ten piękny jubile­usz daje nadzieje, że w każ­dym wieku jest czas na aktywne życie i zdobywanie wiedzy. Wszyst­kim osobom skupionym wokół Uniwer­sytetu Trzeciego Wieku życzę dal­szych suk­cesów w podej­mowanych inicjatywach, speł­nienia marzeń i nie­ustającej rado­ści z życia” — dodał Wiesław Koń­czal.

Pod­czas uroczysto­ści każdy ze słuchaczy otrzymał dyplom za 5-​letni cykl kształ­cenia na Uniwer­sytecie Trzeciego Wieku WSG w Byd­gosz­czy Filia w Pako­ści w latach 20122017 oraz za uzyskanie tytułu mistrza nauk wszelkich.

Wręczone zostały listy gratulacyjne, które ode­brali Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury Joanna Reimann, Prze­wod­nicząca Rady Słuchaczy Eleonora Kap­czyń­ska oraz Słuchacze Uniwer­sytetu Trzeciego Wieku, a także indeksy dla nowych słuchaczy, które ode­brały: p. Bar­bara Szadłow­ska, p. Zofia Kalinow­ska, p. Wanda Szcześniak, p. Zofia Piorek, p. Maryla Stempowska.

Na zakoń­czenie zaśpiewała śpiewaczka i piosen­karka oraz aktorka teatralna, fil­mowa, estradowa i telewizyjna Agnieszka Babicz-​Stasierowska.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD