Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Świąteczne paczki gotowe

W dniu dzisiej­szym do Ośrodka Kul­tury i Turystyki dotarło 1300 świątecz­nych paczek dla naj­młod­szych. W dniach 2123 grud­nia święty mikołaj wyruszy w podróż po Gminie, aby wręczyć dzieciom prezenty. W tym roku, oprócz słodyczy, dzieci będą miały moż­liwość wyboru pluszaka.

Infor­mujemy, iż ist­nieje jesz­cze moż­liwość zapisania swojego dziecka/​dzieci do odbioru paczki świątecz­nej wyłącz­nie poprzez wysłanie wiadomo­ści SMS pod numer telefonu 534 570 521 (opłata jak za zwykły SMS zgod­nie z cen­nikiem taryfy abonenta) wpisując: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamiesz­kania (dla ułatwienia prosimy dodat­kowo podać np. blok, kamienica, dom wol­nostojący, par­ter, które piętro).

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD