Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Świąteczne spo­tkanie na rynku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w sobotę, 15 grud­nia br. na rynku odbyło się już trzecie świąteczne spo­tkanie z mieszkańcami.

Spo­tkanie roz­poczęło się od jasełek, które przy­gotowały dzieci ze świetlicy środowiskowej „Słoneczko”, następ­nie na scenie wystąpili laureaci IV gmin­nego festiwalu kolęd i pastorałek z bożonarodzeniowym reper­tuarem.

Życzenia miesz­kań­com złożyli bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, o. Kamil Pacz­kow­ski oraz prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab.

- „Szanowni Pań­stwo, chciał­bym na te nad­chodzące święta złożyć Pań­stwu jak naj­lep­sze życzenia. Aby­ście te święta spędzili w gronie rodzin­nym, aby nowo narodzona dziecina małą rączką błogosławiła wszyst­kim miesz­kań­com miasta i gminy Pakość, aby­ście Pań­stwo w nowym 2019 roku mogli lepiej żyć” — powiedział bur­mistrz Pako­ści.

- „Moi Drodzy, za 10 dni Boże Narodzenie, za 9 dni Wigilia… Ale wła­ściwie już tak od samego początku miesiąca grud­nia przy­gotowujemy się na to świętowanie, bo to zgodne z naturą człowieka, jest czas cięż­kiej pracy, odpoczynku, rado­ści. Grudzień to jest czas, kiedy szczegól­nie obdarowujemy siebie prezen­tami, bo święty mikołaj przy­chodzi 6 grud­nia i Boże dziecię, które przy­chodzi 25 grud­nia. Mamy także jako wierzący brać przy­kład z Pana Boga. Jak wziąć przy­kład z niego? Pan Bóg zrobił nam wszyst­kim nie­samowity prezent, zesłał swojego Syna — bez­in­teresowny dar miło­ści. I tej miło­ści na co dzień, obdarowywania się tą miło­ścią, każ­demu z nas życzę. Tak abyśmy te ostat­nie dni przed Bożym Narodzeniem przy­gotowali nie tylko nasze domy, nie tylko kuch­nię i stół ale i serce, na te radość z Bożego Narodzenia. Wszyst­kim, którzy przy­bywają tutaj i którzy jesz­cze nawiedzą nasze miasto i będą świętować Boże Narodzenie życzę błogosławionych świąt”- złożył o. Kamil Pacz­kow­ski.

- „W imieniu Rady Miej­skiej naszego miasta i Gminy Pakość chciał­bym życzyć wszyst­kim przede wszyst­kim ciepła, miło­ści, cier­pliwo­ści. Aby ten przy­szły rok był dla nas okazją do tego, żebyśmy mogli wspól­nie razem wiele dla siebie zrobić” — dodał prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Michał Siem­bab.

Po wystąpieniach i życzeniach do dzieci przy­był wysłan­nik świętego Mikołaja biskup Mikołaj z Miry, z wor­kiem peł­nym prezen­tów. Przez cały czas trwania imprezy skosz­tować można było tradycyj­nych potraw wigilij­nych: grochu z kapustą, barsz­czu czer­wonego czy pierogów z kapustą i grzybami.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD