Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Świąteczne spo­tkanie z przedsiębiorcami

Jak co roku w okresie świątecz­nym Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zaprosił na spo­tkanie wigilijne przed­siębior­ców i przed­stawicieli lokal­nego biz­nesu. Spo­tkanie to okazja do złożenia przez władze samorządowe podziękowań za dobrą współ­pracę, istotny wkład w roz­wój gospodar­czy miasta oraz za włączanie się w organizację wydarzeń miejskich.

Do sali Ośrodka Kul­tury i Turystyki, 21 grud­nia, przy­byli nie tylko przed­siębiorcy ale rów­nież wicemar­szałek Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Dariusz Kurzawa, prze­wod­niczący Rady Powiatu Ino­wrocław­skiego Ryszard Jagodziń­ski, wicestarosta Ino­wrocław­ski Włodzimierz Figas, bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak, radni, dyrek­torzy jed­nostek pod­ległych miastu, dyrek­torzy placówek oświatowych.

Zaproszonych Gości powitała dyrek­tor Ośrodka Joanna Reimann, następ­nie głos zabrał bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal dziękując przed­siębior­com za ich działanie oraz składając zaproszonym naj­lep­sze życzenia świąteczne.

- (…) Korzystając z okazji chciał­bym bar­dzo ser­decz­nie podziękować wszyst­kim obec­nym oraz wszyst­kim tym, którzy są w jakikol­wiek spo­sób powiązani z działal­no­ścią naszego samorządu. Bar­dzo ser­decz­nie dziękuję, przede wszyst­kim za zro­zumienie naszych działań i wspieranie tych działań. Szczególne słowa kieruję dla tych wszyst­kich, którzy ponoszą ryzyko prowadzenia działal­no­ści gospodar­czej. (…) Pozwól­cie Pań­stwo, że złożę teraz życzenia świąteczno-​noworoczne. Nad­chodzące Święta niech będą Świętami udanymi, peł­nymi dobroci, rado­ści, toleran­cji, miło­ści takiej rodzinnej…A Nowy Rok aby był to rok speł­nienia Pań­stwa planów, zamierzeń, marzeń tych osobistych i zawodowych, a nasza wspól­nota samorządowa aby się w dal­szym ciągu roz­wijała — powiedział Wiesław Kończal.

Życzenia rów­nież złożyli wicemar­szałek Dariusz Kurzawa, prze­wod­niczący RP Ryszard Jagodziń­ski, wicestarosta Włodzimierz Figas, a błogosławień­stwa udzielił wszyst­kim o. Kamil Pacz­kow­ski, kustosz Kalwarii.

- Dla wszyst­kich miesz­kań­ców Gminy Pakość ser­deczne życzenia płynące z Urzędu Mar­szał­kow­skiego. Dużo zdrowia przede wszyst­kim, pomyśl­no­ści i niech uda nam się zrealizować wszystko to, co sobie założyliśmy — dodał wicemar­szałek Dariusz Kurzawa.

Po czę­ści oficjal­nej wystąpili: śpiewaczka i piosen­karka, aktorka teatralna, fil­mowa, estradowa i telewizyjna Agnieszka Babicz-​Stasierowska z reper­tuarem własnym oraz piosen­kami Anny Ger­man, a także muzyk Joachim Per­lik z reper­tuarem piosenek Czesława Nie­mena.

Na zakoń­czenie wszyscy prze­łamali się tradycyj­nym opłat­kiem składając sobie życzenia świąteczne.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD