Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Świątecz­nie z przedsiębiorcami

W czwartek,20 grud­nia, w sali Ośrodka Kul­tury odbyło się spo­tkanie Bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia z przedsiębiorcami.

Świąteczne spo­tkanie roz­poczęło się od wystąpienia Bur­mistrza Zyg­munta Gronia, który podziękował zaproszonym gościom za aktywne uczest­nic­two w życiu miasta i wspieranie przed­się­wzięć kul­tural­nych i spo­łecz­nych oraz złożył świąteczno-​noworoczne życzenia. Do życzeń dołączyli: zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, w imieniu starosty Ino­wrocław­skiego Włodzimierz Figas, wiceprzewod­niczący Rady Powiatu Ryszard Jagodziń­ski, radny Rady Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab oraz o. Robert Nikiel.

- Szanowni Pań­stwo, w związku z tym, że Święta Bożego Narodzenia już nie­długo chciał­bym tak od serca złożyć Pań­stwu naj­lep­sze życzenia. Przyj­mij­cie ode mnie i władz Pako­ści życzenia, aby te święta Bożego Narodzenia były świętami spo­koj­nymi, świętami rodzin­nymi. Na nowy rok rów­nież życzę wszyst­kiego co naj­lep­sze, aby firmy w dal­szym ciągu się roz­wijały, aby nam w Pako­ści żyło się jesz­cze lepiej, czego Pań­stwu ser­decz­nie życzę — powiedział Zyg­munt Groń.

Po złożonych życzeniach zastępca Bur­mistrza Szymon Łep­ski pod­sumował mijający rok. Uczest­nicy dzisiej­szej uroczysto­ści mieli okazję wysłuchać naj­pięk­niej­szych kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Etna. Na zakoń­czenie wszyscy prze­łamali się tradycyj­nym opłat­kiem składając sobie życzenia świąteczne.

W spo­tkaniu uczest­niczyli: wiceprzewod­niczący Rady Powiatu Ryszard Jagodziń­ski, członek zarządu Powiatu Ino­wrocław­skiego Włodzimierz Figas, radny Rady Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab, Komen­dant Komisariatu w Pako­ści Maciej Wiśniew­ski, radni Pako­ści, prezes Kujaw­skiej Spół­dzielni Miesz­kaniowej w Ino­wrocławiu Jan Gap­ski, prezes Światowego Związku Żoł­nierzy Amii Krajowej koło w Pako­ści Piotr Mądry, prezes Stowarzyszenia Spad­kobier­ców Kom­batan­tów II Wojny Światowej Jan Kur­czew­ski, proboszcz parafii p.w. Św. Mał­gorzaty w Kościelcu ks. Maciej Kuczyń­ski, proboszcz Kal­warii Pakoskiej o. Robert Nikiel, przed­stawiciele środowisk gospodar­czych, oświatowych i kul­tural­nych oraz przed­stawiciele organizacji pozarządowych.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD