Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Święto Odzyskania Niepodległości

101. rocz­nica odzyskania nie­pod­legło­ści prze­biegała w naszej gminie pod znakiem pamięci i wdzięcz­no­ści dla tych, którzy wywal­czyli nam wol­ność oraz jej bronili.

Poniedział­kowe obchody roz­poczęła msza święta w inten­cji Ojczyzny w kościele pw. św. Bonawen­tury, którą odprawił o. Kamil Pacz­kow­ski. Kościół w tym dniu dekorowały biało-​czerwone kwiaty, a dodat­kowo o oprawę muzyczną pod­czas mszy zadbał chór ProNobis z Janikowa, na czele z dyrygen­tem p. Sławomirem Paluchem. Po mszy odbył się występ tego chóru.
W pod­niosłym nastroju poczty sztan­darowe, delegacje i uczest­nicy Mszy św. prze­szli pod pomnik na plac klasz­torny, gdzie zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski w swoim prze­mówieniu przy­po­mniał trudną drogę do odzyskania przez Pol­skę Nie­pod­legło­ści. Następ­nie zgromadzeni złożyli wiązanki kwiatów.

W czę­ści artystycz­nej w Ośrodku Kul­tury i Turystyki uczniowie ze szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich przed­stawili mon­taż słowno – muzyczny o tematyce nie­pod­legło­ściowej. Uroczystość była kolejną lek­cją historii i okazją do reflek­sji nad tym, czym jest i jak wiele znaczy dla nas wolna ojczyzna. Przy­byli miesz­kańcy mogli skosz­tować rogali mar­ciń­skich.

W uroczysto­ści udział wzięli: dyrek­tor biura posła Bar­tosza Kow­nac­kiego Krzysz­tof Magierow­ski, radny powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, sekretarz Gminy Joanna Zemełka, skarb­nik gminy Anna Kruszka, radni Rady Miej­skiej, dyrek­torzy placówek oświatowych gminy, Wiceprezes Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej — Okręg Byd­goszcz Piotr Mądry, komen­dant komisariatu w Pako­ści Michał Wiśniew­ski oraz miesz­kańcy gminy.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD