Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Święto Patrona w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu

We wtorek 22 maja br. w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu obchodzono święto patrona szkoły – Armii Krajowej.

W akademii uczest­niczyli uczniowie, nauczyciele, pracow­nicy szkoły, dyrek­cja placówek oświatowych z terenu gminy Pakość, rodzice, przed­stawiciele Koła Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej oraz władze samorządowe naszego miasta z bur­mistrzem Wiesławem Koń­czalem na czele.

Uroczystość roz­począł prze­marsz uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości do Kościoła pw. św. Mał­gorzaty, gdzie odbyła się msza święta w inten­cji całej spo­łecz­no­ści szkol­nej, której prze­wod­niczył bp Bog­dan Wojtuś.

Całość zakoń­czyła akademia przy­gotowana przez uczniów szkoły. Uczniowie uczcili pamięć ludzi, których wypeł­niała żar­liwa służba Ojczyź­nie, deklamując wzruszające wier­sze oraz śpiewając dobrze znane par­tyzan­tom piosenki żołnierskie.

Pod­czas uroczysto­ści medalem „Za Zasługi dla Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej” odznaczony został p. Robert Kurczewski.

Wręczono rów­nież nagrody za udział w kon­kur­sie plastyczno-​historycznym o Armii Krajowej, w którym I miej­sce zajęła Julia Borowicz, II miej­sce zajęła Natalia Cieślak, III miej­sce zajęła Natalia Bur­dak oraz kon­kur­sie plastycz­nym „Nasza Szkoła”, w którym I miej­sce zajęła Justyna Cisek, a II miej­sce zajął Filip Furman.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD