Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Święto Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego, festyn ekologiczny

W 390-​tą rocz­nicę ist­nienia Kal­warii Pakoskiej Prymas Pol­ski ks. abp Woj­ciech Polak ustanowił Kal­warię Archidiecezjal­nym Sank­tuarium Męki Pań­skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło pod­czas uroczystej mszy świętej ku czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018r. na Wzgórzu Kalwaryjskim.

W tak pod­niosłej uroczysto­ści udział wzięli: wicemar­szałek wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Dariusz Kurzawa, wicestarosta ino­wrocław­ski Włodzimierz Figas, bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, radni Rady Miej­skiej, licz­nie przy­byli duchowni oraz miesz­kańcy gminy.

Po mszy świętej ogłoszono wyniki kon­kursu fotograficz­nego oraz fil­mowego „Kal­waria Pakoska — zabytek wart poznania” oraz poświęcony został nowo zakupiony sprzęt dla Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści.

W kategorii do 17 lat zwyciężyli (zdjęcia Kal­warii Pakoskiej):
• I miej­sce — Daniel Małolep­szy — zdjęcie — „Kaplica Brama Jerozolim­ska”,
II miej­sce — Zofia Głowacka — „Kaplica — Grób Zbawiciela”,
III miej­sce — Matylda Kop­czyń­ska — „Pożegnanie z Matką — wśród zieleni”.

Zdjęcia — urokliwe miej­sca Gminy Pakość:
• Wyróż­nienie — Zuzanna Joachimiak — „W oczekiwaniu na słońce — Jezioro Pakoskie”,
• Wyróż­nienie — Matylda Kop­czyń­ska — „Wodne zacisze — Jezioro Pakoskie”,
• Wyróż­nienie — Zofia Głowacka — „Towarowa kolejka linowa”.

W kategorii powyżej 17 lat zwyciężyli (zdjęcia Kal­warii Pakoskiej):
• I miej­sce — Natalia Flinik — Baranow­ska — „Ośnieżony Pałac Heroda”,
II miej­sce — Grzegorz Ambroziak — „Kaplice — Piłat i Włożenie Krzyża”,
III miej­sce — Woj­ciech Fabiszew­ski — „Chrystus frasobliwy”.

Zdjęcia — urokliwe miej­sca Gminy Pakość:
• Wyróż­nienie — Krystyna Nowak — „ Kościelec Kujaw­ski — piękna historia”,
• Wyróż­nienie — Marek Klimek — „Śluza na Noteci”,
• Wyróż­nienie — Irena Bed­nar­ska — „Jezioro Mielno”.

W kon­kur­sie na film promujący Park Kul­turowy „Kal­waria Pakoska” zwyciężyli:
• I miej­sce — Artur Szadłow­ski,
II miej­sce — Radosław Walen­towicz,
III miej­sce — Jarosław Łuczak,
• Wyróż­nienie — Ryszard Głowacki.

Po Sumie Odpustowej roz­poczęła się biesiada fran­cisz­kań­ska oraz festyn ekologiczny. Miesz­kańcy mogli skosz­tować wiele dań, w tym tradycyj­nych pierogów, żurku, grochówki, kieł­basy i kaszanki z grilla oraz słod­ko­ści. Pod­czas trwania imprezy wyciskany był sok z jabłek. Pojawili się rów­nież wystawcy z natural­nym miodem oraz lodami, a także ze świecz­kami. Na stoisku Gminy Pakość roz­dawane były płócienne torby ekologiczne oraz parasole. Do dys­pozycji dzieci był rów­nież dmuchany plac zabaw, a dla naj­młod­szych zor­ganizowane zostały warsz­taty eko torebki, pod­czas których dzieci mogły własnoręcz­nie ozdobić ekologiczną torbę.

Na zakoń­czenie gościem specjal­nym był zespół Gang Marcela.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD