Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Sym­pozjum „390 lat Kujaw­skiej Jerozolimy”

Kal­waria Pakoska to główny temat sym­pozjum naukowego, które odbyło się 8 czerwca br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki. Kon­feren­cję pt. „390 lat Kujaw­skiej Jerozolimy” zor­ganizowali Instytut Historii i Stosun­ków Międzynarodowych Uniwer­sytetu Kazimierza Wiel­kiego w Byd­gosz­czy, Klasz­tor Zakonu Braci Mniej­szych oraz Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pakości.

W spo­tkaniu uczest­niczyli prof. dr hab. Adam Sikora OFM Uniwer­sytetu Adama Mic­kiewicza w Poznaniu, dr hab. Elż­bieta Bilska-​Wodecka Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego w Krakowie, dr hab. Dariusz Kar­czew­ski, prof. nadzw. Uniwer­sytetu Kazimierza Wiel­kiego w Byd­gosz­czy, prof. dr hab. Wal­demar Roz­yn­kow­ski Uniwer­sytetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu, dr Emilia Ziół­kow­ska Uniwer­sytetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu, Prezes Fun­dacji Kal­waria Pakoska Anna Grupa, bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joach­miak, kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, kustosz Kal­warii o. Kamil Pacz­kow­ski, o. Fran­cisz­kanie z prowin­cji św. Fran­ciszka z Asyżu w Poznaniu, dyrek­torzy placówek Oświatowych naszej gminy, młodzież szkolna, a także miesz­kańcy Pakości.

Zebranych gości przy­witał kustosz Kal­warii o. Kamil Pacz­kow­ski, następ­nie głos zabrał bur­mistrz Wiesław Koń­czal zaznaczając jakie ogromne znaczenie ma nasza Kujaw­ska Jerozolima.

Jako pierw­szy swoje expose wygłosił prof. dr hab. Adam Sikora, który zwrócił uwagę na lokalizację, poszczególne miej­sca na Kal­warii Pakoskiej w świetle miejsc w Jerozolimie wskazanych przez mnicha Adrychomiusza i uwzględ­nionych w założeniach topograficz­nych pakoskiej Kalwarii.

Następ­nie dr hab. Elż­bieta Bilska-​Wodecka przed­stawiła fenomen i funk­cjonowanie kal­warii europej­skich na początku XXI wieku, zwróciła uwagę na Kal­warię Pakoską w kon­tek­ście innych kal­warii znaj­dujących się w Pol­sce i Europie. Dr hab. Dariusz Kar­czew­ski przed­stawił zebranym początki Kal­warii Pakoskiej i Klasz­toru Fran­cisz­kanów. W dal­szej czę­ści sym­pozjum prof. dr hab. Wal­demar Roz­yn­kow­ski opowiedział o Szlaku Jakubowym i wybranych przejawach kultu Św. Jakuba Więk­szego w Pol­sce, a dr Emilia Ziół­kow­ska omówiła architek­turę Kal­warii, jak Kal­waria Pakoska prezen­tuje się na tle innych Kal­warii. Na zakoń­czenia Prezes Fun­dacji Kal­waria Pakoska Anna Grupa omówiła dotych­czasową działal­ność fun­dacji oraz plany na przy­szłość. Sym­pozjum zakoń­czyła wspólna dys­kusja i pytania zadawane przez uczestników.

O godz. 16.00 w Kościele p.w. Św. Bonawen­tury odbył się kon­cert muzyki daw­nej i kul­tury dworu pol­skiego na tle dziedzic­twa europej­skiego aż do współ­czesnej literatury chóral­nej zespołu Musica Antiqua Inovroc­lavien­sis. Renesan­sowe kostiumy, sub­telna muzyka i historyczne instrumenty oraz tańce z dworów Europy pozwoliły poczuć klimat daw­nych epok.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD