Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Tar­gowisko w Pako­ści już działa

Han­dlowcy, rol­nicy i hodowcy będą mogli sprzedawać swoje produkty w Pako­ści na nowym tar­gowisku. Uroczyste otwar­cie tar­gowiska oddanego do użytku w ramach programu „Mój Rynek” odbyło się 6 grud­nia 2013r. Projekt zrealizowała Gmina Pakość przy wspar­ciu fun­duszy unij­nych, w ramach Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013. Ogólny koszt inwestycji 1,031 mln. zł, w tym dofinan­sowanie zewnętrzne 582 797,08 zł.

Sym­bolicz­nego otwar­cia tar­gowiska dokonali: bur­mistrz Wiesław Koń­czal, wicemar­szałek wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego Dariusz Kurzawa oraz Bar­bara Szelągow­ska, przed­stawicielka handlujących.


Relacja fil­mowa z otwarcia

- Nasze tar­gowisko jest pierw­szym tego typu obiek­tem oddawanym do użytku w ramach projektu „Mój Rynek”, z czego jesteśmy bar­dzo dumni. Nie chodzi jed­nak o wyścigi, to nie w tym rzecz. Rzecz w tym, aby polep­szyć warunki han­dlu i dla tych, którzy będą han­dlować i dla tych, którzy będą przy­chodzić kupować — powiedział Wiesław Koń­czal, bur­mistrz Pako­ści.

- Cieszę się bar­dzo, że ten projekt, który zapocząt­kowaliśmy w tej kaden­cji zarządu wojewódz­twa cieszy się dużym zain­teresowaniem i potwier­dzam, że rzeczywi­ście Pakość jest pierw­sza. Życzę wszyst­kiego dobrego, niech to tar­gowisko służy wszyst­kim miesz­kań­com i nie tylko miesz­kań­com samej Pako­ści, ale całego regionu – stwier­dził Dariusz Kurzawa, wicemar­szałek wojewódz­twa.

Oddane do użytku tar­gowisko ma służyć nie tylko poprawie warun­ków han­dlu, ale przede wszyst­kim stać się miej­scem, gdzie lokalni producenci będą mogli w szer­szym zakresie sprzedawać swoje produkty.

SNB11610
- Myślę, że budowa tar­gowiska to był naprawdę bar­dzo dobry pomysł. Każdy ma teraz swoje stanowisko, wie gdzie ma stać. Nie wieje i nie pada, a to jest naj­waż­niej­sze – skomen­towała otwar­cie tar­gowiska jedna z han­dlujących osób.

Fotorelacja z prze­biegu prac i otwar­cia tar­gowiska (autorzy: CIT, p.Jerzy Joachimiak)

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD