Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Tłumy na dniach Pakości

W pierw­szy week­end sierp­nia miesz­kańcy Pako­ści i okolic bawili się pod­czas tegorocz­nych Dni Pako­ści. Wydarzenie przy­ciągnęło tłumy miesz­kań­ców miasta, jak też okolicz­nych miejscowości.

Dwu­dniowe obchody Dni Pako­ści wystar­towały w sobotę — 6 sierp­nia. Zanim na dobre roz­poczęła się zabawa na kon­cer­tach, miesz­kańcy mogli skorzystać z atrak­cji towarzyszących – wesołego miasteczka czy oferty stoisk gastronomicz­nych. Wszyst­kie atrak­cje dostępne były przez cały week­end na czas trwania Dni Pako­ści. Tego dnia na scenie pojawiły się zespoły ludowe Pako­ścianie, Kłopocianie oraz Złoty Wiek, a także zespół Flow i Sznaps Gate. Gwiaz­dami pierw­szego wieczoru byli natomiast dj Shaun Baker, który zasłynął utworami takimi jak Hey Hi Hello, czy V.I.P. oraz Jes­sica Jean. Na zakoń­czenie do póź­nych godzin wieczor­nych wystąpił dj Kuba.

Drugiego dnia dla naj­młod­szych dostępna była strefa malucha. W godzinach popołu­dniowych, przed gwiazdą wieczoru, odbył się kon­cert reg­gae zespołu The Djan­gos oraz kon­cert piosenek Krzysz­tofa Kraw­czyka w wykonaniu Mirosława Deredasa​.Na zakoń­czenie sceną zawład­nął gwiaz­dor disco-​polo Zenon Mar­tyniuk wraz z zespołem Akcent, który roz­grzał publicz­ność swoimi utworami – w szczegól­no­ści „Przez te oczy zielone” czy „Praw­dziwa miłość to Ty”. Artysta zgromadził tak dużą widow­nię, że pakoski plac zapeł­nił się po brzegi.

Zwień­czeniem Dni Pako­ści był pokaz sztucz­nych ogni.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD