Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

To już XII kwesta na cmentarzu

Jak co roku w dniach od 31 paź­dzier­nika do 2 listopada odbywa się kwesta na cmen­tarzu parafial­nym. W tym roku udało się zebrać 16 620,00 zł. To o 1540 zł więcej niż w roku ubiegłym.

W kwe­ście uczest­niczyli: Człon­kowie Rady Programowej Fun­dacji: Bur­mistrz Pako­ści – Wiesław Koń­czal, Tade­usz Grupa, Joanna Kuchta – przed­stawicielka starostwa. Ponadto: prze­wod­niczący Rady Powiatu – Ryszard Jagodziń­ski, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej – Jerzy Joachimiak, har­cerze, uczniowie Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści, człon­kowie fun­dacji, fundatorzy.

Na stoisku Fun­dacji Kal­waria Pakoska można było zaopatrzyć się w kalen­darz Kal­waryj­ski, książki o Kal­warii i Pako­ści, kubki czy długopisy.

Tegorocz­nym celem kwesty było zebranie środ­ków na odnowienie drugiego ołtarza w kaplicy Kajfasz-​Więzienie. Fun­dacja Kal­waria Pakoska dziękuje kwestującym oraz miesz­kań­com za okazałe wsparcie.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD