Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Uczciliśmy pamięć o Powstań­cach Wielkopolskich

W dniu dzisiej­szym, pod pomnikiem poległych Powstań­ców Wiel­kopol­skich na cmen­tarzu parafial­nym roz­poczęły się oficjalne obchody 99. rocz­nicy wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego. W tym dniu obchodzone jest rów­nież Święto Patrona Szkoły Podstawowej.

Zebranych Gości powitała wicedyrek­tor Mał­gorzata Dziób­kow­ska, a okolicz­no­ściowe prze­mówienie wygłosił Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Kończal.

- „Miesz­kańcy Pako­ści, uczniowie Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich, Szanowni Zebrani. Jak co roku spo­tykamy się tutaj, na pakoskim cmen­tarzu. Dzisiaj to szczególny czas, to czas 99 rocz­nicy tych wydarzeń z prze­łomu roku 1918/​1919. Jed­nocześnie wchodzimy w okres przy­gotowań do bar­dzo szczegól­nego jubile­uszu odzyskania przez Pol­skę nie­pod­legło­ści i rów­nież jubile­uszu 100-​tnej rocz­nicy udziału kom­panii pakoskiej w Powstaniu Wiel­kopol­skim. Było to wydarzenie o szczegól­nym znaczeniu dla naszej historii wszyscy wiemy. Wiedzą miesz­kańcy Pako­ści, wiedzą pra­wnukowie, rodziny ówczesnych miesz­kań­ców naszego miasta, którzy poczuli tą tęsk­notę za wol­no­ścią. Była ona tak silna, że nie zważali na warunki pogodowe, na nie­bez­pieczeń­stwo, nie­bez­pieczeń­stwo utraty życia i poszli wal­czyć o wol­ność, o nie­pod­ległość rów­nież naszego miasteczka. W tym miej­scu w szczególny spo­sób zwracam się do uczniów Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich, która rów­nież wkrótce będzie obchodzić równą rocz­nicę nadania imienia Powstań­ców Wiel­kopol­skich. To właśnie od tego czasu szczególne znaczenie miały uroczysto­ści związane z pamięcią Powstań­ców, z pamięcią tych wydarzeń powstań­czych. O szczególny rodzaj troski o pamięć i tradycje naszego miasteczka zwracam się do Was z gorącą prośbą aby­ście nie zapominali o tym obowiązku, jaki na Was spo­czywa. Obowiązku wynikających z tego, że jeste­ście uczniami tej szkoły. Rów­nież jako absol­went tej szkoły i wnuk Powstańca Wiel­kopol­skiego proszę aby­ście w szczególny spo­sób przy­gotowali się do tej set­nej rocz­nicy uroczysto­ści powstań­czych. Uczcijmy tę pamięć o Powstań­cach, uczcijmy pamięć o tych wydarzeniach. Kochani Powstańcy cześć Waszej pamięci!” — powiedział Wiesław Kończal.

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów, oddając tym samym hołd wszyst­kim bohaterom, a uczniowie odczytali apel poległych. Zakoń­czenie obchodów odbyło się tradycyj­nie na sali gim­nastycz­nej w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich, gdzie uczniowie wraz z nauczycielami przy­gotowali lek­cję patriotyzmu.

W obchodach udział wzięli: Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak, Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich Mirosław Goz­dera, Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego Mariola Szlyfar­ska, Dyrek­tor Zespołu Placówek Oświatowych Dorota Tulibacka, Dyrek­tor Przed­szkola Izabela Badyna, Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Joanna Reimann, Dyrek­tor Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Maciej Woj­tysiak, Prezes Fun­dacji Kal­waria Pakoska Anna Grupa, człon­kowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel­kopol­skiego, Prezes Związku Kom­batan­tów Rzeczypospolitej Pol­skiej i Byłych Więź­niów Politycz­nych p. Andrzej Klich, Prezes Stowarzyszenia Spad­kobier­ców Kom­batan­tów II Wojny Światowej p. Jan Kur­czew­ski, Wiceprezes Światowego Związku Żoł­nierzy AK Koła w Pako­ści p. Zyg­munt Groń, nauczyciele, uczniowie oraz miesz­kańcy Pakości.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD