Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Uhonorowano naj­lep­szych spor­tow­ców, działaczy i spon­sorów w gminie

Spor­towcy, trenerzy, działacze oraz spon­sorzy zostali uhonorowani przez władze Pako­ści pod­czas dorocz­nej Gali Sportu, która odbyła się 24 lutego br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki. To już druga edycja zor­ganizowana przez Urząd Miej­ski w Pako­ści oraz Ośrodek Kul­tury. Przy­byłych Gości powitał Bur­mistrz Wiesław Kończal.

Statuetki zostały wręczone w kilku kategoriach. Otrzymali je: człon­kowie drużyny piłki noż­nej w kategorii U-​12 Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści za I miej­sce w Finale powiatu Tym­bark Cup, człon­kowie drużyny piłki noż­nej w kategorii U-​10 Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści za II miej­sce w Finale powiatu Tym­bark Cup, człon­kowie drużyny Biegów Prze­łajowych za I miej­sce w Memoriale Mariana Śwital­skiego, człon­kowie drużyny Gim­nazjum za wybitne osiągnięcia spor­towe w grach zespołowych, człon­kowie drużyny Gim­nazjum za wybitne osiągnięcia spor­towe w kat. biegi, Ludowy Uczniow­ski Klub Spor­towy Kościelec, Miejsko-​Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor­towe w Pako­ści, Międzysz­kolny Uczniow­ski Klub Spor­towy Sokół, Notecianka Pakość oraz spon­sorzy pakoskiego sportu.

W kategoriach odkrycie roku wyróż­nienie otrzymali: Alek­san­dra Kraw­czyk, Weronika Obiała, Witold Macina, Błażej Emeschaj­mer, Adam Kurek, Igor Flor­czyk, Oskar Skunicki, Filip Kur­czew­ski, Hubert Lewan­dow­ski, Krystian Cuber, Mate­usz Streich, Kamil Flor­czyk, Alek­san­der Burak, Gracjan Popieliń­ski, Błażej Kowal­ski, Bar­tosz Gołębieski, Igor Jóź­wiak oraz Szymon Kraw­czyk, w kategorii naj­lep­szy trener wyróż­nienie otrzymali Mariusz Lewan­dow­ski, Leszek Adryan, Edyta Pietrzak, Ewa Buzała, Ariel Nadol­ski i Tade­usz Spring­mann, w kategorii naj­lep­szy pił­karz Patryk Drelich (pił­karz roku), Dominik Kowal­ski (kat. Junior), Huberta Wój­cik (kat. Młodzik), Hubert Jaskuła (kat. Młodzik), Roger Babiarz (kat. Senior), Damian Trawka (pił­karz roku).

Statuetkę otrzymali rów­nież: Adam Ciężki i Piotr Har­woziń­ski w kat. naj­lep­szy old­boy, drużyna „Pacio” w kat. Halowej Ligii Piłki Noż­nej, Zbigniew Woj­ciechow­ski za wybitne osiągnięcia spor­towe w kolar­stwie, w strzelec­twie spor­towym Jolanta Adam­czyk, Jacek Szparaga, Katarzyna Nie­znal­ska, Agnieszka Brod­nicka, Anna Lisiecka, Leszek Wiliń­ski, Paulina Żelazek, Weronika Krzyś­ków, Oliwia Marciniak.

Nagrody wręczali: bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak, opiekun klas mun­durowych w ZSP im.Jana Pawła II w Kościelcu Mariusz Stefaniak, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści Mirosław Goz­dera, dyrek­tor Gim­nazjum w Pako­ści Mariola Szlyfar­ska, a także prezes Klubu Notecianka Pakość Gwidon Sudoł.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD