Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

V Forum Samorządowe

28 listopada br. w Dworze Artusa w Toruniu odbyło się V Forum Samorządowe Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego, w którym udział wzięli prezydenci, bur­mistrzowie i wój­towie z regionu. W spo­tkaniu udział wziął Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Kończal.

Współ­praca gmin w zakresie prze­ciw­działania skut­kom katastrof, klęsk żywiołowych i awarii — to główny temat wczoraj­szego spo­tkania. Mar­szałek Piotr Cał­becki zaprezen­tował sprawoz­danie dotyczące skut­ków sierp­niowej nawał­nicy oraz pomocy poszkodowanym w wyniku tego kataklizmu. Samorządow­com przed­stawiono propozycje dotyczące wspól­nych ubez­pieczeń na wypadek zagrożeń i katastrof naturalnych.

Dal­szym tematem pod­jętym pod­czas forum były kierunki Polityki Spój­no­ści Unii Europej­skiej po 2020 roku. Pod­czas spo­tkania przyjęto wspólne stanowisko w sprawie projek­towanych zmian w Kodek­sie Wybor­czym oraz ustawach samorządowych.

http://​www​.toruntv​.pl/​m​o​v​i​e​/​s​h​o​w​/​14222

Zdjęcia: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD