Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

W kwiet­niowych Wiadomo­ściach Pakoskich

W numerze Wiadomo­ści Pakoskich na miesiąc kwiecień m. in. infor­macje z obchodów Rocz­nicy Katyń­skiej oraz infor­macje ze spo­tkania w sprawie moż­liwo­ści ograniczenia ruchu samo­chodów ciężarowych, które miało miej­sce 31 marca 2010 r. w sali sesyj­nej Ratusza.

Ponadto:

  • Urząd Miej­ski w Pako­ści zdobył cer­tyfikat ISO
  • Infor­macje z zebrań Wspól­not Miesz­kaniowych 2010 r.
  • Infor­macje z Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej, Szkół oraz USC
  • Wiadomo­ści sportowe

wiad_pak_4